Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Information om explosiva restprodukter i avfallshantering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
MSB har tagit fram en informationsskrift som sammanfattar de krav som lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor ställer på hantering av explosiva restprodukter. Skriften visar hur kommuner och återvinningsföretag kan ta om hand sådana som av olika anledningar har kommit till:  Obemannade miljöstationer, Bemannade återvinningscentraler, Mellanlager.