Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas : ett myndighetsgemensamt inriktningsdokument
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Rådet för barnsäkerhet
Utgivningsår
2007
Som ett led i att ytterligare förbättra och effektivisera barnsäkerhetsarbetet gav regeringen år 2005 Räddningsverket ansvaret för att samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det gäller att motverka olycksfall som leder till personskador samt att för samordningens skull bilda ett råd för barnsäkerhet. I detta råd ingår Arbetsmiljöverket, Banverket, Barnombudsmannen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsoinstitutet, Konsumentverket, Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Skolverket, SLU Movium, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vägverket. Rådet beslutade hösten 2006 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en inriktning för ett myndighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete. Detta inriktningsdokument har tagits fram genom en gemensam arbetsinsats av de samverkandeaktörerna. Det utgör en utgångspunkt för och beskriver grundförutsättningarna inför det kommande arbetet med att ta fram en gemensam nationell plan för barnsäkerhetsarbetet i Sverige. Syftet med inriktningsdokumentet är att skapa en gemensam plattform genom vilken en samsyn för det fortsatta arbetet kan nås. Arbetet har tagit sitt avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter och dess intentioner har satt ett tydligt avtryck i inriktningen. Detta har bland annat lett fram till den vision som antagits av rådet och som lyder: Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas. Legitimitet och sammanhang har skänkts dokumentet genom kopplingar till internationella åtaganden.