Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Organisera för brandsäkerhet - möjliga framgångsfaktorer : Resultat från en förstudie
Författare
Kecklund Lena, Fredholm Lotta
Utgivare
MTO Psykologi
Utgivningsår
2005
Det övergripande syftet med projektet ”Organisera för brandskydd”, som är finansierat av BRANDFORSK, har varit att genomföra en utforskande studie för att identifiera framgångsfaktorer för hur brandsäkerhetsarbete ska organiseras. Sammanställningen ska kunna användas för att ge rekommendationer om hur brandsäkerhetsarbetet kan organiseras och för att utveckla indikatorer för att mäta dess utveckling. I projektet behandlas inte de brandskyddstekniska installationerna utan arbetsuppgifter, ansvarsförhållanden och attityder och kultur inom företaget som kan påverka brandsäkerheten. Detta anknyter till lagen om skydd mot olyckor som anger att bl.a. följande delar ska ingå i brandsäkerhetsarbetet: ansvarsfördelning, utbildning, information, övningar, instruktioner och rutiner, service och underhåll samt kontrollplaner och dokumenthantering. Intresset för att skapa ett effektivt brandsäkerhetsarbete, att organisera och systematisera arbetet, skapa ökad medvetenhet om frågorna och bygga upp en ”brandskyddskultur” har ökat under senare år, bl.a. med anledning av den nya lagen om skydd mot olyckor. Dessa framgångsfaktorer måste anpassas internt till verksamheten i respektive företag för att utgöra underlag till utveckling av indikatorer och uppföljningssystem. Tre huvudaktiviteter har genomförts i projektet; litteraturstudie, fallstudier och sammanställning av framgångsfaktorer. Fallstudier har genomförts på Ringhals, Scania och SL