Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transportpåkänningar
Författare
Pettersson Thorbjörn
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1989
Denna rapport sammanfattar transportmiljön och de påkänningar som uppstår i form av vibrationer, stötar och ovarsam hantering. De faktaunderlag som har insamlats, ligger till grund för utformningen av en provningsrutin. De transportslag som har behandlats är: flygtransporter, järnvägstransporter, landsvägstransporter och sjötransporter. Målsättningen är att kunna  återskapa transportpåkänningar så nära verkligheten som möjligt. Tester utfördes vid Statens Provningsanstalt för att verifiera fastställda parametrar såsom acceleration, pulslängd, pulskaraktär samt frekvensfördelning. Förslag på testnivåer för provning har slutligen sammanställt för de olika transportslagen. De framtagna data är av generell natur snarare än för en specifik produkt. Dessutom bör man betrakta testnivåerna som dimensioneringsvärden, då dessa naturligtvis inte uppkommer vid varje transport, utan i vissa extremfall.