Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lagra information på CD-R för framtiden
Författare
Samuelsson Marie Louise
Utgivare
Utgivningsår
1999
Detta projekt, att utvärdera CD-R-skivors beständighet, tillkom på initiativ av Göteborgs Stadsarkiv. Projektet har finansierats av Stadsarkivet och SP. Ursprungligen fanns tankar om ett enkelt test av CD-skivor för att utröna deras läsbarhets på lång sikt. Under projektets gång har frågorna kring den tekniska beständigheten kommit att flätas samman med en övergripande filosofi angående ett långsiktigt bevarande av datamängder. Rapporten ger information till dem som ska välja hårdvara för arkivändamål, men också tjäna som inspiration åt dem som skall besluta om strategi för bevarande av digitaliserad information.