Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Personsäkerhet i tunnlar : slutrapport, regeringsuppdrag [med bilagor]
Utgivare
Boverket
Utgivningsår
2005
Personsäkerhet i tunnlar regleras i flera olika lagstiftningar. Oklarheter beträffande säkerhetsnivåer och om vilken lagstiftning som skall tillämpas har medfört förseningar och fördyrningar i tunnelprojekt. För att i möjligaste mån undvika detta har fyra myndigheter: Räddningsverket, Banverket, Vägverket och Boverket - inom ramen för ett regeringsuppdrag - arbetat fram ett gemensamt underlag till stöd för kommuner, länsstyrelser, byggherrar, myndigheter och övriga intressenter kring frågan hur personsäkerhet bör hanteras i olika tunnelprojekt.