Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Propanexplosionen i Arendal (Göteborg) den 8 maj 1981
Utgivare
Göteborgs kommun
Utgivningsår
1981-12
Fredagen den 8 maj, kl 02.25 exploderade ett propangasmoln i Arendal i Göteborg. Molnet hade bildats genom utflöde av propan i vätskefas från ett drygt 5 km långt utflöde mellan BP:s raffinaderi och en depå. Utflödet före explosionen pågick i ca 55 min. Beräkningar visar att några tiotal m3 propanvätska - motsvarande runt 10 000 m3 propangas - kom lös. Ungefär en femtedel härav förbrändes vid explosionen. Analysutlåtande av bl a statens kriminaltekniska laboratorium jämte vittnesuppgifter talar mycket starkt för att rörskadan orsakades genom sprängning med sprängämne. Ingen har hittills kunnat bindas vid gärningen. Något fel på röranläggningen eller i dess skötsel, som har bidragit till utvecklingen av olyckan har inte kunnat konstateras. Vid explosionen brännskadades två brandmän svårt. Den ene avled till följd av sina skador några veckor senare. Den andre fick bestående skador. I omgivningen vållades betydande skador på egendom, bl a totalförstördes en kontorsbyggnad. De ekonomiska skadorna har grovt uppskattats till drygt 15 milj. kr. Orsaken till att de två brandmännen skadades bedöms vara olyckliga omständigheter för vilka ingen kan lastas. Brandförsvarets och polisens räddningsinsatser och samordningen mellan dessa bedöms som tillfredsställande. Följande rekommendationer lämnas: Planverket bör överväga om anvisningar för planläggning för markanvändning med hänsyn till anläggningar av ifrågavarande slag bör meddelas. Brandförsvaren bör med hänsyn till erfarenheterna från de skadade brandmännens utryckning göra en översyn på sambandssidan för att minska risken för liknande händelser. Erfarenheterna från räddningstjänsten vid olyckan bör förmedlas vid utbildning och övning av brand- och polispersonal. Gemensam planläggning och övning mellan brandförsvar och polis är av storvikt. Vidare bör betonas vikten av information till utryckande enheter om lämplig färdväg, skyddsavstånd, brytpunkt och ordning för radiosamband. En särskild utvärdering bör göras genom jämförelse mellan brandmännens skador och kläder i syfte att ta fram underlag för förbättring av skyddsutrustning och ev. ändring av rutiner för användande av sådan. Socialstyrelsen bör överväga om särskilda anvisningar behövs för ambulanspersonal m fl för första behandling av brännskador - t ex betr. vattenbegjutning - och om ambulanser bör utrustas särskilt härför. Den 4 juni 1981 inträffade ånyo ett flöde av propan från den aktuella rörledningen. Det skedde inom BP:s raffinaderiområde. Någon antändning av gasen skedde dock inte. Rapporten innehåller även en redogörelse med erfarenhetssammanställning beträffande denna händelse.