Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Systematiskt brandskyddsarbete
Författare
Rönnbäck Ivar, Lindahl Olsson Mette
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
Upphävt genom SRVFS 2004:3 Dokumentet finns i RIB i sin helhet under knappen SRV Författning under Upphävda regler Sammanfattning Enligt 41 § räddningstjänstlagen (1986:1102) skall ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. Ur innehåll Behovet av ett systematiskt brandskyddsarbete Dokumentation av brandskyddet Byggnader Verksamhet Organisation Övrigt Tillsyn och kontroll Enligt 54 § räddningstjänstlagen utöver en sådan nämnd som avses i 10 § samma lag den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Samma nämnd svarar för att brandsyn sker regelbundet. Enligt 16 § räddningstjänstlagen skall brandsyn avse kontroll av brandskyddet. Brandsyn skall utföras vid de byggnader eller anläggningar som anges i räddningsverkets föreskrifter om brandsynefrister (SRVFS 1993:1). En myndighet som utöver tillsyn enligt 54 § kan besluta om brandsyn också i andra fall. Bilaga Dokumentationens innehåll Checklista över vanliga tekniska brandskyddsåtgärder Checklista över organisatoriska brandskyddsåtgärder