Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökgasmätningar med FTIR mätteknik : Utvärdering av mjukvara utvecklad som del av SAFIR
Författare
Blomqvist Per, Simonson Margaret
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1999
Vid mätning av rökgaskomponenter med FTIR-teknik ställs stor krav vid utvärderingen av den spektrala informationen. Vatten och koldioxid produceras ofta i stora mängder under en brand och dessa gasers absorptionsspektra interfererar med många av de gaser som man är intresserad av att mäta. Metoder för att utvärdera den spektrala informationen utvecklades i ett EU-projekt, SAFIR. I denna rapport utvärderas dessa metoder, de jämförs också med en enklare metod vilken hittills använts på SP. De tre olika metoder som har undersökts är: "klassiska" multivariata metoder (CLS, PLS och INLR), en nyutvecklad multivariat metod (QTFA) och en univariat metod (topphöjd). Uppbyggnaden av prediktionsmodeller har i detalj studerats för de två förstnämnda metoderna och alla tre metoderna har jämförts vid utvärdering av rökgasspektra. De gaser som har studerats specifikt är CO, HCI, HCN samt NO. Haltprediktioner har gjorts av dessa gaser, med de olika modellerna, på F'TIR spektra från brandförsök på spånskivor och flamskyddat polyuretanskum.