Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Informationssystem som resurs : en studie av informationssystemet Bfk och Räddningstjänsten
Författare
Hansson Per, Lundberg Magnus
Utgivare
Universitetet i Umeå
Utgivningsår
1998
Informationsteknologi (IT) är något som på senare tid blivit allt vanligare i det dagliga arbetet inom organisationer. Nya informationssystem och program implementeras i organisationer. Även om det finns väldigt många fördelar med ny teknologi, är det samtidigt viktigt att vara medveten om att även svårigheter finns. IT kan påverka organisationer och deras sätt att arbeta, företagets kultur kan även förändras. Viktigt är att ett nytt informationssystem blir en resurs för organisationen. Räddningstjänsten har nyligen infört ett nytt datorprogram i sin organisation. Programmet är utvecklat av Försvarets forskningsanstalt (FOA) i Umeå, i uppdrag av Överstyrelsen för Civil beredskap och Räddningsverket. Programmet heter Beräkningsmodeller för kemikaliespridning (BfK) och är ett simuleringsprogram för kemikaliespridningar, där användarna kan göra simuleringar av exempelvis en kemikalieolycka. Programmet distribueras på CD-ROM från Räddningsverkets RIB-grupp i Karlstad till bland annat landets räddningstjänster. Syftet med BfK är att det skall hjälpa landets räddningstjänster vid kemikalieutsläpp samt vid planering. Våra frågeställningar i denna uppsats är: På vilket sätt är BfK en resurs för Räddningstjänsten? Hur har Räddningstjänstens arbete förändrats efter införandet av BfK? Den huvudsakliga användaren av BfK är den kommunala Räddningstjänsten, och det är till denna myndighet som vi begränsat vårt arbete till. Syftet med uppsaten är att kritiskt utvärdera datorprogrammet BfK samt att se hur det påverkar räddningstjänstens arbete. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och utfört djupintervjuer med användare och systemutvecklare. Dessutom har vi testkört BfK samt gjort litteraturstudier inom organisationsförändring och informationsteknologi. Den teori vi använt oss av är Churchmans systemteori, som går ut på att analytikern delar in systemet i fem olika delar, nämligen systemets allmänna målsättningar och prestationsmått, miljö, resurser, komponenter samt ledningen av systemet. Efter att ha studerat Räddningstjänstens komponenter, har vi kommit fram till att vissa komponenter och aktiviteter hos Räddningstjänsten stöds av BfK. En sådan komponent är efterarbete och evakuering vid olycka, där programmet kan användas direkt ute i fält eftersom det är smidigt och användarvänligt. Även vid utbildning av personal, kan BfK användas, detta för att underlätta utbildningen. Vid samhälls- och insatsplanering har Räddningstjänsten användning för BfK eftersom de i förväg kan beräkna spridningar med programmet. I viss mån kan programmet även användas för information till allmänheten via exempelvis massmedia. Det finns dock några brister i programmet. Exempelvis finns endast fem kemikalier beräkningsbara i programmet. Vidare finns det även en risk att BfK ger användarna en falsk trygghet om de tar den information som ges på skärmen för verkligheten och inte, som de bör göra, som en tolkning av verkligheten. Brister med programmet som vi anser bör åtgärdas i en framtida version är, förutom de fem kemikalierna som ovan nämnts, en utvecklad hjälpfunktion, snabbkommandon samt att användaren själv matar in alla värden i programmet, istället för att de skall vara förvalda.