Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvändig brandspridning längs tak : några experimentella studier
Författare
Ödeen Kai, Gregorson Mats, Söderberg Anders, Ahlén Barbro
Utgivare
Statens råd för byggnadsforskning (BFR)
Utgivningsår
1979-12
I arbetet redovisas resultatet av en undersökning gällande brandspridningsförloppet på pappbelagda yttertak. Tre olika underlag (mineralull, spånskiva och lättbetong) med tillhörande pappsorter provades. Provkropparna utsattes för värmestrålning från en gasdriven strålningspanel varvid provet antändes med hjälp av en pilotlåga. Flamspridningshastigheten och totala förbränningslängden mättes vid olika vindhastigheter. Dessutom utfördes en försöksserie för att utröna åldringens inverkan på brandegenskaperna. Resultaten visar att mineralull och lättbetong som underlagsmaterial ger pappen ett intensivare och snabbare brandförlopp än vad spånskivan gör, d v s brandintensiteten ökar med underlagets isoleringsgrad. Vid förök med papp som åldrats 12 år antändes överhuvudtaget inte provkroppen trots i övrigt identiska betingelser. Detta leder till den något oväntade slutsatsen att pappens åldringsprocess är gynnsam ur brandsäkerhetssynpunkt.