Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Läckage i en av Bolidens slamdammar i Garpenberg, Hedemora kommun den 5 juni 1997
Författare
Albinson Björn [red.]
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1997
Egna anteckningar, rapport från räddningstjänsten och tidningsursklipp i samband med läckage i en av Bolidens slamdammar i Garpenberg, Hedemora kommun, den 5 juni 1997. En läcka hade uppstått i en damm med sligvatten. Där fanns rester från zink- och silverbrytning. Ett anrikningsverk släpper ut sitt vatten till dammen. Nedströms läckan fanns en annan äldre gruvsjö. Två bostadshus alldeles nedanför dammen utrymdes. Räddningstjänsten fanns på plats och var beredda att ingripa om en evakuering skulle behövas. Läckan hittas efter hand en bit ner i fördämningen. Dammen kunde tätas och den försågs med stödfyllnad. Det var risk för ett dammhaveri men miljörisken bedömdes inte utgöra räddningstjänst. Företaget arbetade intensivt hela tiden för att fylla på sten och göra mätningar. Miljöförvaltningen trodde att effekter skulle synas först kommande år. En PM från Boliden ingår i materialet. Där noteras att det blev en tydlig förhöjning av blyhalten, knappt tio gånger jämfört med genomsnittet de två föregående åren. Förhöjningen är så kraftig att det anses högst sannolikt att den kan leda till någon form av ytterligare skada på ekosystemet i sjön. Det påpekas att fiskfaunan i Gruvsjön redan tidigare varit klart påverkad av metaller. Prov har tagits på koppar, bly, zink och kadmium.