Hjälp

Identitet – Ammoniak, vattenfri

Översikt

Ämne:

Ammoniak, vattenfri
 

Skylt enligt ADR:

268
1005

Ämnesbeskrivning:

Giftig och frätande gas (tryckkondenserad). Vid höga koncentrationer inomhus även brandfarlig.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

268 (Giftig gas, frätande)

UN-nummer:

1005

 

( )

CAS-nummer:

7664-41-7

EG-nummer:

231-635-3

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Ammonia anhydrous X
Engelska Ammonia anhydrous, liquefied
Franska Ammoniac, anhydre X
Svenska Ammoniak
Svenska Ammoniak, vattenfri X
Svenska R 717 X
Svenska R717 X
Tyska Ammoniak, wasserfrei X

Fysikaliska data – Ammoniak, vattenfri

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kondenserad

Färg:

Färglös

Lukt:

Skarp; stickande

Smältpunkt:

-78°C

Kokpunkt:

-33°C

Brännbarhetsområde:

från 15 till 28 vol-%

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

630°C

Densitet:

682 kg/m³ vid -33°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

0,6 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (34 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

NH3

Molekylvikt:

17 g/mol

Jonisationspotential:

10,18 eV

Kritisk temperatur:

133°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

100 vol-%

Ångtryck:

857 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

857 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 2700 ppm 1600 ppm 1100 ppm 550 ppm 390 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 220 ppm 220 ppm 160 ppm 110 ppm 110 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 30 ppm 30 ppm 30 ppm 30 ppm 30 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 50 ppm 20 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 300 ppm IDLH
Uttalad lukt 50 ppm
Förnimbarhet 5 ppm

Information för räddningstjänsten – Ammoniak, vattenfri

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig och frätande gas (tryckkondenserad). Vid höga koncentrationer inomhus även brandfarlig. 

Initialt riskområde:

Normalt väder
vind 5 m/s

(stabilitets­klass D)
Ogynnsamt väder
vind ≤ 2 m/s

(stabilitets­klass F)
Beräknat för ammoniak.
Tabellvärdena är ungefärliga; använd Spridning Luft eller liknande för att göra egna beräkningar anpassade till situationen!
gasfas­utsläpp100 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
400 m radie.
litet utsläpp
(packnings­läckage)
större utsläpp
(rörbrott på
anslutnings­rör)
600 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
3100 m radie.
brandutsatt gasflaska300 m.

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gastät kemskyddsdräkt (typ 1) och andningsskydd, kompletterad med branddräkt vid brandfara. 

Släckmedel:

Stoppa i första hand gasflödet. Måste branden släckas, använd tät vattenspray. 

Riskfaktorer – Giftiga gaser, ev. frätande

Förgiftningsrisk och ev. frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor eller aerosoler. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Ammoniak, vattenfri :

 • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.
 • Reagerar häftigt med oxidationsmedel.
 • Reagerar häftigt med syror.
 • Vid läckage inomhus kan brännbara koncentrationer uppnås.
 • Löser sig i vatten och bildar en basisk vattenlösning.

Ämnets faroangivelser:

 • Brandfarlig gas.
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Giftigt vid inandning.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Utsläpp i gasfas (blåsljud) eller vätskefas (dimmoln, vätskepöl)?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Tänk på att riskområden för kondenserade giftiga gaser kan bli mycket stora! I sådana scenarier kan den viktigaste livräddande åtgärden vara att beordra inrymning, i kombination med att begränsa utsläppet.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Om skadade personer befinner sig ute, förvärras deras situation ju längre de utsätts för gasen. Inomhus är personer skyddade i flera timmars tid förutsatt att ventilationen är avstängd.

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Går det att impaktera (återkondensera)?

Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarliga luftvägssymtom. Kraftig exponering ger risk för allvarliga ögonsymtom samt frätskada. För gaser som transporteras i flytande form även risk för köldskada. Vissa gaser kan medföra allmänpåverkan.

Särskilt för Ammoniak, vattenfri :

 • Verkar även frätande.
 • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta, bröstsmärtor, andnöd. Vid höga halter risk för högt luftrörshinder och lungödem (vätska i lungorna). Lungödem kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Inhalation av luftrörsvidgande och kortison. Personer med symtom från luftvägarna till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, ev. smärta och frätskada. Flytande ämne eller utströmmande gaser kan ge risk för frät- och köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Till läkare vid frätskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, smärta. Risk för allvarlig frätskada för vissa gaser.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Vid symtom, genast till ögonläkare.

Förtäring

Osannolikt.

Förtäring

-

Sanering

Vid exponering av flytande ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad exponering av flytande ämne kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Ammoniak, vattenfri

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Ammoniak, vattenfri

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Ammoniak, vattenfri

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,23 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h 0,66 mg/l
LC50 fisk, 96 h 0,02 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 25,4 mg/l
IC50 alger, 72 h 5 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 1,4 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 1 h 2,9 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat kanin, 1 h 7 mg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 350 mg/kg

Transport – Ammoniak, vattenfri

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

268
1005

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.3 8 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1005

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

23, 379

Farlighetsnummer:

268

Etiketter:

2.3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T50 (M)

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

PxBH(M)

Särbestämmelser:

TA4 TT8 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10 CV36

Användning:

S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1005

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

23, 379

Farlighetsnummer:

268

Etiketter:

2.3, 8, (13)

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T50 (M)

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

PxBH(M)

Särbestämmelser:

TU38 TE22 TE25 TA4 TT8 TT9 TM6

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10 CW36

Hantering – Ammoniak, vattenfri

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS04 GHS05 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
H221 Brandfarlig gas.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Kylmedium.
Framkallare.
Fönsterputsmedel.
Metallytbehandlingsmedel.
Komponent i färg och lack.
Råvara vid plasttillverkning.
Träskyddsmedel.