Senare års uppmärksammade bränder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har medfört ett ökat intresse för och behov av brandskydd i dessa miljöer. Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet har därför i samarbete tagit fram denna handbok som riktar sig till byggnadsantikvarier på länsstyrelser och museer och till kommunernas räddningstjänster. Boken är också avsedd för fastighetsägare, förvaltare och andra som arbetar med kulturmiljövård. Handboken ska bidra till en samsyn vad gäller brandskyddsfrågor i kulturbyggnader. Författarna betonar vikten av ett brandförebyggande arbete där organisatoriska åtgärder är lika viktiga som tekniska lösningar.