Studien syftar till att dra lärdomar från den pågående coronapandemin inför framtida kriser och återuppbyggnaden av totalförsvaret. Studien är uppbyggd som en antologi med sexton bidrag. Några av bidragen fokuserar på förmågan att möta nästa kris, försörjningsfrågor rörande livsmedel och lager, hur samverkan kan utvecklas mellan krishanteringsaktörer och hur enskilda individer kan bli bättre på att bedöma risker som har med farliga ämnen att göra. Cyberangrepp och påverkanskampanjer under pågående coronapandemi belyses också. Det internationella systemet påverkas av pandemin och påverkar i sin tur Sveriges möjlighet att hantera krisen. Av den anledningen diskuteras även den internationella ekonomiska utvecklingen samt Rysslands, USA:s och Kinas hantering och agerande under krisen.