Aktuell rapport innefattar övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank anpassade till de förhållanden som råder vid en olycksplats då annan tömning av tanken inte är möjlig. Koppling görs till användarmanual och checklista som tagits fram separat. Nomenklatur, kommunal räddningstjänst, hur en räddningsinsats organiseras och vad som sker före, under och efter en håltagningsoperation beskrivs. Vidare görs en genomgång av styrande lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och vägledningar. Slutligen beskrivs kortfattat MSB:s informationsbank. Håltagning i trycksatt tank behandlas inte i denna etapp.