I Sverige så hanteras dagligen stora mängder med information, inom offentlig liksom privat verksamhet. Genom att informationshantering är ett centralt stöd för alla typer av verksamheter så krävs ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Till följd av detta så blir det allt viktigare för aktörer i samhället att säkerställa så informationen ges ett fullgott skydd, att den finns tillgänglig när man behöver den samt att informationen är korrekt när den väl ska användas. Inom ramen för återuppbyggnaden av totalförsvaret finns ökade behov av att stärka aktörers förmåga att skydda och dela information som omfattas av sekretess, vilket även inkluderar att skydda information som omfattas av sekretess och rör rikets eller Sveriges säkerhet. Informationen riktar sig till aktörer som hanterar eller kommer att hantera hemliga uppgifter. Avsikten är att dokumentet ska fungera som ett stöd i arbetet men inte ses som gränssättande eller uttömmande avseende på de säkerhetsåtgärder som kan komma att behövas. Alla organisationer har olika förutsättningar för att utforma fullgoda säkerhetsåtgärder för informationen vilket medför att anpassningar utifrån individuella förutsättningar krävs. Den här informationen baseras på säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3) Försvarsmakten KSF Krav på IT-säkerhetsförmågor hos IT-system v3.1 och Försvarsmaktens handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet. Detta medför att dokumentet kan komma att revideras under 2019 när den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även tagit fram annat stöd inom området som till exempel ”Riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter” (Publikationsnummer: MSB1310, ISBN: 978-91-7383-889-4).