Denna vägledning redovisar resultatet av ett gemensamt genomfört projekt med anledning av ett antal allvarliga olyckor med dödlig utgång som drabbat räddningstjänstpersonal i vägtrafikmiljö. Projektet har genomförts tillsammans med Trafikverket, Räddningstjänsten Halmstad, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, Katastrofmedicinskt centrum/Region Östergötland, Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetet har analyserat inträffade händelser och tagit hänsyn till befintlig kunskap. Där det har saknats underlag har deltagande myndigheter genomfört studier som t.ex. fordonsuppställningar och beräkningar för att kunna verifiera för- och nackdelar med olika fordonsuppställningar. Det finns ett stort intresse från alla berörda aktörer att vägledningen ska minska riskerna i det utsatta arbete som utförs i vägtrafikmiljö. Det finns ett antal perspektiv och lärdomar som är unika för just dessa händelser men merparten av de erfarenheter som vi kunnat identifiera är vardagliga händelser i vägtrafikmiljö och dessa har nu sammanställts för att skapa denna vägledning. Syftet är att öka kunskapen hos all personal så att det inte sker fler olyckor och tillbud.