Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett brett uppdrag att arbeta för ett säkrare samhälle. Inom politikområdet skydd mot olyckor sammanfaller i många delar säkerhets-, hälso- och miljöaspekterna. MSB finner det därför naturligt att riskhantering är en självklar komponent i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för anläggningar, verksamheter och planer med tänkbara olycksrisker.

Denna publikation är en revidering och uppdatering av boken Olycksrisker och MKB som Räddningsverket gav ut 2001. Den största förändringen inom MKB området sedan 2001 är införandet av miljöbedömningar för planer och program, enligt 11-18 §§ miljöbalken, vilket har beaktats i denna uppdatering. Här ges en beskrivning av MSB:s syn på hur olycksrisker bör hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar, men utgör inga allmänna råd.