MSB har tagit fram en informationsskrift som sammanfattar de krav som lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor ställer på hantering av explosiva restprodukter. Skriften visar hur kommuner och återvinningsföretag kan ta om hand sådana som av olika anledningar har kommit till:  Obemannade miljöstationer, Bemannade återvinningscentraler, Mellanlager.