Denna rapport sammanfattar licentiatavhandlingen Safety and sustainability in the community planning process – actors’ interests, roles and influences (Bergström 2006) som beskriver arbetet med risk-, säkerhets- och hållbarhetsfrågor i den kommunala samhällsplaneringen. Avhandlingen bygger på tre fallstudier av processen kring upprättandet av en detaljplan. I samtliga fallstudier ingår en verksamhet som utgör risk för allmänhetens hälsa eller för miljön, som en viktig del i planarbetet.