Äldre centrumbebyggelse i trä är sådan bebyggelsemiljö som samhället önskar bevara för eftervärlden. Risken för brandspridning är stor och brandbekämpningen besvärlig. För att kunna förebygga brand och underlätta släckinsats i kulturbyggnadsmiljöer krävs en kartläggning och bedömning av brandskyddet. Rapporten Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse presenterar en systematisk metod för detta.

Metoden är bedömningsneutral vilket innebär att samma resultat ska fås oavsett vilken kompetens som gör inventeringen. Resultatet av metoden, det vill säga värderingen av brandskyddet, har visat sig vara lätt att förstå och kommunicera med berörda fastighetsägare och beslutsfattare för att kunna vidta åtgärder.