Räddningsverket och Boverket har tillsammans ett övergripande ansvar för hälsa och säkerhet i den fysiska planeringen. Ansvars- och arbetsområdet är stort, svårt och snabbt föränderligt. Därför måste ökad kunskap vinnas dels genom teoretiska modeller, dels genom empirisk kunskap. Denna rapport har en explorativ empirisk karaktär. Det innebär att forskarna successivt under projektets gång visar, ibland översiktligt och ibland i detalj, hur olika aktörer agerar när det gäller risk och säkerhet i den fysiska planeringen.