Koldioxidhalten i utandningsluften, andnings- och pulsfrekvens m m utan och med skyddsmask har studerats under olika försöksbetingelser.

  1. Inga signifikanta skillnader, erhölls under språngmarsch i fråga om pulsfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens. Koldioxidhalten i utandningsluften, R. M. R. och trötthetsgraden var högre då skyddsmask bars.
  2. Motsvarande undersökning med hjälp av ergometer uppvisade inga nämnvärda skillnader i fråga om andnings- och pulsfrekvens, då skyddsmask bars eller då den inte bars. En kraftig stegring av koldioxidhalten i utandningsluften registrerades.
  3. En intervjuundersökning av subjektiva symtom hos 24 försökspersoner, som bar skyddsmask under 4 timmar anger att de vanligaste anmärkningarna är "andningssvårigheter" och "varmt". De subjektiva omdömena visar att en tillvänjningseffekt finns.