Dimensionering av skuminsats mot oljebränder

Vid klass B-bränder är skum det i stort sett enda släckmedlet som kan användas självständigt, då det både kan slå ner en brand och ge ett återtändningsskydd. Beräkningarna är tänkta som hjälp inför dimensionering av skuminsats mot oljebränder.

Beakta dock de krav miljöbalken ställer på räddningstjänsten som verksamhetsutövare, eftersom många skumvätskor tyvärr är skadliga för miljön.

Indata

l/(m²·min)

min

%

Resultat

Nödvändigt flöde:

Total åtgång:

Fördjupad information med räkneexempel

Exempel

I många kommuner utgör en tankbilsolycka med brännbar vätska den dimensionerande risken för släckkapaciteten med skum.

I den fiktiva kommunen Riskköping har man ansett att den största varaktiga brinnande ytan i en sådan olycka blir 300 m². Vidare räknar man i Riskköping på en situation som kräver en påföring av 4 l/(m²·min) och en varaktighet på 15 minuter.

Beräkning: 300 m² x 4 l/(m²·min) ger påföringsbehovet 1200 l/min.

Med varaktighetstiden 15 minuter ger detta totalt 1200 l/min × 15 min = 18000 liter skumvätskeblandning.

Tankbilen innehåller polärt bränsle, vilket ger doseringsbehovet 6 % av alkohol­resistent skumvätska.

Åtgången blir alltå 18000 liter × 0,06 = 1080 liter skumvätska, och 18000 liter - 1080 liter = 16920 liter vatten.

Formler och antaganden

Beräkningarna knyter an till avsnittet om dimensionering av skuminsats mot oljebränder i boken Vatten och andra släckmedel av Stefan Särdqvist (MSB 2022), sidorna 239–244.

Skuminsatsen dimensioneras med hjälp av sambandet:

R = A · v · T

R [liter]
Vätskeåtgång
A [m²]
Spillyta
v [l/(m²·min)]
Påföringshastighet
T [min]
Påföringstid