Dimensionering av rumsfyllning med skum

Enligt miljöbalkens produktvalsprincip blir sällan rumsfyllning med lättskum ett förstahandsval. Det är snarare ett alternativ för räddningstjänsten i de fall andra metoder inte bedöms som rimliga att genomföra på grund av risker, resursbrist eller av andra orsaker, och under förutsättning att det kontaminerade släckvattnet kan tas om hand.

För att en insats med lättskum ska fungera krävs frånluftsöppningar. En tumregel är att ca 1 m² ventilationsöppning behövs per lättskumsaggregat.

Indata

m

min

%

Rummet är

Resultat

Beräkningen förutsätter att skummet inte läcker ut ur rummet.

Rummets volym:

Nödvändigt flöde:

Total åtgång:

Med säkerhetsmarginal 4 ggr rumsvolymen:

Fördjupad information med räkneexempel

Exempel

En industrilokal mäter 20 × 20 m² och har 5 m i takhöjd. Volymen är då 2000 m³.

Om lokalerna är fyllda av brandgaser, och inget skum läcker ut, blir det nödvändiga skumflödet R = 2000 / 5 · 1,2 · 1,0 = 480 m³/min för att klara en fyllning inom fem minuter. Med lättskumsaggregat som ger 160 m3/min behövs tre aggregat.

Med skumtalet 800 blir det nödvändiga vätskeflödet 600 l/min. Skumvätskeflödet blir vid 3 % inblandning 18 l/min.

För själva fyllningen åtgår totalt 2900 liter vatten och 90 liter skumvätska. Om en säkerhets­marginal på fyra gånger rumsvolymen önskas, ger det totalt 11600 liter vatten och 360 liter skumvätska.

Lokalen har brandgasventilatorer motsvarande 1 % av golvytan, vilket ger tillräckliga frånlufts­öppningar.

Formler och antaganden

Faktatexter och beräkningar härrör från avsnittet om rumsfyllning med skum i boken Vatten och andra släckmedel av Stefan Särdqvist (MSB 2022), sidorna 221–227.

En lokal som skall skyddas med lättskum dimensioneras så att lokalen antingen fylls helt, eller så att det brinnande föremålet täcks. Ofta är det okänt var branden kommer att uppstå, varför hela rummet måste skumfyllas.

Lättskuminsatsen kan dimensioneras med hjälp av sambandet:

R = V / T · CN · CL

R [m3/min]
Erforderligt skumflöde
V [m3]
Fyllnadsvolym
T [min]
Fyllnadstid, normalt 5 min
CN [-]
Kompensationsfaktor för skumnedbrytning
CL [-]
Kompensationsfaktor för läckage

Kompensationsfaktorn för skumnedbrytning är satt till 1,1 för rum som är opåverkade av brand. För rum som är fyllda av brandgaser används 1,2 och vid övertänd brand används faktorn 1,4.

Kompensationsfaktorn för läckage är satt till 1,0 och förutsätter alltså att inget skum läcker ut. Däremot kan rummet inte vara alldeles tätt, eftersom skumfyllning kräver frånluftsöppningar. (Läs gärna mer om resonemanget kring frånluftsöppningar i boken.)