Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Händelsescenario skred
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Ras, skred och slamströmmar är exempel på snabba markrörelser i jord eller berg. Dessa rörelser kan orsaka stora skador på mark och byggnader inom det drabbade området, men även påverka intilliggande områden genom skador på teknisk infrastruktur, vägar etc. Markrörelserna uppstår när massbalansen förändras i en slänt så de pådrivande krafterna blir större än de mothållande. Följden blir snabba och ibland omfattande förflyttningar av jordmassor.