Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Klimatförändringar - skred och ras : en forskningsöversikt : slutrapport
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2009
Den ökning av nederbörd, avrinning och intensiva regn som presenteras i klimatscenarierna kan förväntas få konsekvenser för markens egenskaper och frågan om klimatförändringens påverkan på skred och ras är idag föremål för forskning över hela världen. Inom forskningsöversikten har vi identifierat kunskapsluckor och forskningsbehov inom områdena, Effekter av klimatförändringar på skred, ras och slamströmmar; Riskanalys och riskhantering; Beslutsstöd och anpassningsåtgärder samt Information och kunskapsspridning. En viktig slutsats är också att FoU-insatser inom klimatområdet kräver både inomvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga angreppssätt. Såväl baskunskap som tillämpad kunskap behöver utvecklas. Samverkan mellan olika forskningsorganisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är centralt.