Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion - goda exempel
Utgivare
Statens geotekniska institut (SGI), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2008
Räddningsverket får ofta frågor från kommuner om hur markens stabilitet kan säkerställas inom befintlig bebyggelse samt inför nyexploatering och detaljplanläggning. Vi har därför samlat ett antal goda exempel på detta med värdefulla erfarenheter som kan användas av flera. Exempelsamlingen "Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion - goda exempel" är avsedd för dem som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om naturolyckor som skred, ras och erosion. Den vänder sig till personal i kommuner som arbetar med fysisk planering, bygglovfrågor, teknisk förvaltning eller inom räddningstjänsten. De som arbetar med samhällsplanering på länsstyrelser eller centrala myndigheter kan också få förslag till hantering av sådana naturolyckor i fysisk planering.