Hjälp

Identitet – Fentanyl

Översikt

Ämne:

Fentanyl
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

Giftigt ämne (organiskt).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

( )

CAS-nummer:

437-38-7

EG-nummer:

207-113-6

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Fentanil
Engelska Fentanyl
Franska Fentanyl
Svenska Fentanyl
Tyska Fentanyl

Fysikaliska data – Fentanyl

Allmänt

Tillstånd:

Fast eller flytande

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

85°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,02 vikt-%)

Molekylformel:

C22H28N2O

Molekylvikt:

336 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

< 0,001 kPa

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Fentanyl

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftigt ämne (organiskt). 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för mycket allvarlig förgiftning. Allvarliga symtom kan komma mycket snabbt beroende på exponeringsväg och typ av opioid. Opioidförgiftning orsakar medvetandesänkning, medvetslöshet samt livshotande andningspåverkan med risk för plötsligt andningsstillestånd. Ett typiskt kännetecken på opioidförgiftning är små pupiller. Antidotbehandling med naloxon kan vara nödvändig redan på olycksplatsen. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Opioider förekommer i missbrukssammanhang: genom förtäring, inhalation av ångor, genom rökning, som nässpray, genom injektion, via ändtarmen, med mera. Även opioidinnehållande plåster kan missbrukas (t.ex. tuggas, nedsväljas eller rökas).

Särskilt för Fentanyl :

  • Mycket giftig vid inandning.
  • Stor risk vid hudkontakt. Symtomen kan vara fördröjda upp till 24 timmar.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Undantagsvis kan inandning orsaka livshotande andningspåverkan med plötsligt andningsstillestånd. Vid inandning i missbrukssyfte är risken däremot stor. Se Förtäring.

Inandning

Frisk luft. Vila. Genast syrgas (100%). Andningshjälp. Vaken person: bekväm halv-sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Genast till sjukhus. Antidot­behandling med naloxon kan bli nödvändig. Fortsätt att ge 100% syrgas under transporten.

Hudkontakt

Tas upp genom hud med symtom som vid förtäring. Tänk på risken för fördröjda symtom! Se Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Förtäring. Genast till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation. Risk för samtidig inandning och hudupptag.

Ögonstänk

Vid behov spola exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Se även Förtäring.

Förtäring

Risk för livshotande andningspåverkan med plötsligt andningsstillestånd även hos ytligt medvetandesänkta personer. Illamående, kräkningar. Eufori, trötthet, medvetslöshet. Små pupiller. Påverkan på cirkulation och blodtryck samt risk för kramper. Sänkt kroppstemperatur.

Förtäring

Frisk luft. Vila. Genast syrgas (100%). Andningshjälp. Vaken person: bekväm halv-sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Genast till sjukhus. Vid fullt medvetande och symtom-frihet ge medicinskt kol. Antidot­behandling med naloxon kan bli nödvändig. Fortsätt att ge 100% syrgas under transporten.

Sanering

Vid hudexponering se Första hjälpen Hudkontakt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Fentanyl

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Fentanyl

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Fentanyl

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – Fentanyl

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR)
Järnvägstransport (RID)
Sjötransport (IMDG)
Flygtransport (IATA-DGR)

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Hantering – Fentanyl

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Smärtstillande läkemedel.