Hjälp

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Identitet – Fosfin, adsorberad

Översikt

Ämne:

Fosfin, adsorberad
 

Skylt enligt ADR:

263
3525

Ämnesbeskrivning:

Giftig och brandfarlig gas (adsorberad i ett poröst material).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

263 (Giftig gas, brandfarlig)

UN-nummer:

3525

 

( )

CAS-nummer:

7803-51-2

EG-nummer:

232-260-8

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Phosphine, adsorbed X
Franska Phosphine adsorbée X
Svenska Fosfin, adsorberad X
Tyska Phosphin, adsorbiert X
Tyska Phosphorwasserstoff, adsorbiert X

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Fysikaliska data – Fosfin, adsorberad

Allmänt

Tillstånd:

Gas; adsorberad

Färg:

Färglös

Lukt:

Rutten fisk

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

1,2 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,03 vikt-% vid 25°C)

Molekylformel:

PH3

Molekylvikt:

34 g/mol

Jonisationspotential:

9,96 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 7,2 ppm 7,2 ppm 3,6 ppm 0,9 ppm 0,45 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 4 ppm 4 ppm 2 ppm 0,5 ppm 0,25 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter AEGL-1
Arbetsmiljö 0,2 ppm 0,1 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 50 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 1 ppm

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Information för räddningstjänsten – Fosfin, adsorberad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig och brandfarlig gas (adsorberad i ett poröst material). 

Initialt riskområde:

100 m. Brandutsatt gasflaska: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gastät kemskyddsdräkt (typ 1) och andningsskydd, med branddräkt under. 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Fosfin, adsorberad :

  • Självantänder i luft.
  • En adsorberad gas kan liknas vid en vätska med högt ångtryck; mer gas avges vid högre temperatur.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning och förtäring. Symtomen kan vara fördröjda. Kraftig hudexponering kan för vissa fosfider innebära förgiftningsrisk. Ämnen som transporteras nedkylda eller komprimerade ger risk för köld­skada vid exponering för utströmmande gas. Kontakta Giftinformationscentralen (tel.112) för ytterligare råd.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och trötthet. Illamående, kräkningar och hosta. I allvarliga fall risk för kramper, blodtrycksfall, andnöd, hjärt­påverkan och medvets­löshet. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara för­dröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad och smärta. Förgiftningsrisk vid kraftig hudexponering.

Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med vatten. Tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda, tårflöde och smärta. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Buksmärta. Illamående, kräkningar och diarré. Blodtrycksfall. Allvarlig hjärtpåverkan. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Länkade resurser – Fosfin, adsorberad

Endast för inloggade användare

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Länkade dokument – Fosfin, adsorberad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Miljö – Fosfin, adsorberad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
LC50 fisk, 96 h 3,9 mg/l
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat människa, 5 min 1000 ppm
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat katt, 2 h 0,07 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,02 mg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 12 mg/kg

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Transport – Fosfin, adsorberad

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

263
3525

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.3 2.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3525

Klass:

2

Klassificeringskod:

9TF

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

2.3, 2.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P208

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10 CV36

Användning:

S2 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3525

Klass:

2

Klassificeringskod:

9TF

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

263

Etiketter:

2.3, 2.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P208

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10 CW36

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Hantering – Fosfin, adsorberad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Dopning av kisel i halvledarteknik.