Hjälp

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Identitet – Bortrifluorid, adsorberad

Översikt

Ämne:

Bortrifluorid, adsorberad
 

Skylt enligt ADR:

268
3519

Ämnesbeskrivning:

Giftig och frätande gas (adsorberad i ett poröst material).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

268 (Giftig gas, frätande)

UN-nummer:

3519

 

( )

CAS-nummer:

7637-07-2

EG-nummer:

231-569-5

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Boron trifluoride, adsorbed X
Franska Trifluorure de bore adsorbé X
Svenska Bortrifluorid, adsorberad X
Tyska Bortrifluorid, adsorbiert X

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Fysikaliska data – Bortrifluorid, adsorberad

Allmänt

Tillstånd:

Gas; adsorberad

Färg:

Färglös

Lukt:

Skarp; stickande

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (78 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

BF3

Molekylvikt:

68 g/mol

Jonisationspotential:

15,5 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 39 ppm 39 ppm 31 ppm 20 ppm 10 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 13 ppm 13 ppm 10 ppm 6,4 ppm 3,3 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,89 ppm 0,89 ppm 0,89 ppm 0,89 ppm 0,89 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig 25 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Information för räddningstjänsten – Bortrifluorid, adsorberad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig och frätande gas (adsorberad i ett poröst material). 

Initialt riskområde:

100 m. Brandutsatt gasflaska: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gastät kemskyddsdräkt (typ 1) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Giftiga frätande ämnen

Förgiftnings- och frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, och med stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Bortrifluorid, adsorberad :

  • Vid kontakt med fuktig luft bildas vätefluorid.
  • En adsorberad gas kan liknas vid en vätska med högt ångtryck; mer gas avges vid högre temperatur.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor. Risk för allvarlig förgiftning med symtom som kan vara fördröjda. Tas upp via hud. Risk för förgiftning även då hudsymtom saknas. Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Bortrifluorid, adsorberad :

  • Antidotbehandling kan bli aktuell redan på olycksplatsen. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för ytterligare råd.
  • Vid kontakt med fuktig luft bildas vätefluorid.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i ögon, näsa, mun och svalg. Vid höga halter risk för förgiftning med andningshinder, hjärtpåverkan, kramper, medvetslöshet samt lungödem (vätska i lungorna). Symtomen kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid retsymtom. Behandling med kortisoninhalation kan bli aktuell redan på olycksplatsen. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning, blåsbildning. Kan ge allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock. Risk för allmänförgiftning efter upptag via hud. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Omedelbar livräddande sanering är viktig! Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Genast till sjukhus. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för råd.

Ögonstänk

Från sveda, tårflöde till intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola om möjligt med vatten under transport. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Smärta i mun och svalg. Sväljsvårigheter, illamående, kräkningar, buksmärtor och magblödning. Risk för allvarlig frätskada med högt andningshinder. Risk för hjärtpåverkan och medvetslöshet. Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Kontrollera luftvägen. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Vid hudexponering finns risk för förgiftning trots genomförd sanering och även om hudsymtom eller andra symtom saknas!

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Länkade resurser – Bortrifluorid, adsorberad

Endast för inloggade användare

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Länkade dokument – Bortrifluorid, adsorberad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Miljö – Bortrifluorid, adsorberad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
LC50 fisk, 96 h 15000 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 2 h 3,46 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 1 h 387 ppm
Giftighet vid inandning: LD50 inhalerat råtta, 4 h 1,18 mg/l

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Transport – Bortrifluorid, adsorberad

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

268
3519

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.3 8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3519

Klass:

2

Klassificeringskod:

9TC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

2.3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P208

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10 CV36

Användning:

S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3519

Klass:

2

Klassificeringskod:

9TC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

268

Etiketter:

2.3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P208

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10 CW36

Anmärkning: För fysikaliska data, se det rena ämnet (ej adsorberad form).

Hantering – Bortrifluorid, adsorberad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Dopning av kisel i halvledarteknik.
Katalysator i organiska synteser.