Hjälp

Identitet – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Översikt

Ämne:

1-Hydroxybensotriazolmonohydrat
 

Skylt enligt ADR:

40
3474

Ämnesbeskrivning:

Fast okänsliggjort explosivämne. Ingen sekundärfara.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

40 (Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne eller polymeriserande ämne)

UN-nummer:

3474

 

( )

CAS-nummer:

123333-53-9, 2592-95-2

EG-nummer:

219-989-7

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate X
Engelska HOBt X
Franska 1-Hydroxybenzotriazole monohydraté X
Svenska 1-Hydroxybensotriazol, monohydrat
Svenska 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat X
Tyska 1-Hydroxybenzotriazol, Monohydrat
Tyska 1-Hydroxybenzotriazol-monohydrat X

Fysikaliska data – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Vit-ljusbeige

Lukt:

 

Smältpunkt:

från 156°C till 159°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten

Molekylformel:

C6H4N3OH·1H2O

Molekylvikt:

153 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

< 0,001 kPa

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Fast okänsliggjort explosivämne. Ingen sekundärfara. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid risk för explosion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet dammar, komplettera med stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Okänsliggjorda explosivämnen, ev. giftiga

Detta är ett okänsliggjort explosivämne. Det innebär att explosivämnet spätts ut för att undertrycka de explosiva egenskaperna (med vatten, alkohol eller något annat ämne). Om spädnings­medlet försvinner (t.ex. förångas eller brinner upp) är det som återstår explosivt, och ofta känsligt för stötar, friktion och värme. Spädningsmedlet kan vara brand­farligt.

Många okänsliggjorda explosivämnen kan reagera med tungmetaller och tungmetallsalter och bilda högkänsliga explosiva föreningar.

Vissa okänsliggjorda explosivämnen är även giftiga, vilket i så fall framgår av texten Ämnesbeskrivning högre upp. Då föreligger förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Särskilt för 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga gaser/ångor.
  • Kan reagera med tungmetaller eller deras salter och bilda mycket känsliga explosiva metallföreningar.

Ämnets faroangivelser:

  • Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring. För bedömning och ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat :

  • Begränsad erfarenhet av akuta hälsorisker.
  • Vid brand/upphettning bildas giftiga gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvudvärk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för andnöd, hjärtpåverkan, kramper och medvetslöshet. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till 48 timmar).

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad eller frätskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med stora mängder vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda eller frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck, till exempel vatten. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

40
3474

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3474

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

D

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (B)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P406

Särbestämmelser för förpackning:

PP48

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S17

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3474

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

D

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P406

Särbestämmelser för förpackning:

PP48

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – 1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS01

Kod Faroangivelse
H203 Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Data saknas.