Hjälp

Identitet – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Översikt

Ämne:

Aluminiumpulver, ej ytbelagt
 

Skylt enligt ADR:

423
1396

Ämnesbeskrivning:

Fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

423 (Fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas, eller brandfarligt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas, eller självupphettande fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas)

UN-nummer:

1396

 

( )

CAS-nummer:

7429-90-5

EG-nummer:

231-072-3

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Aluminium powder, uncoated X
Franska Aluminium en poudre non enrobé X
Svenska Aluminiumpulver, ej ytbelagt X
Tyska Aluminium-pulver, nicht überzogen X

Fysikaliska data – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

660°C

Kokpunkt:

2467°C

Brännbarhetsområde:

Brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

2702 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Ej lösligt i vatten

Molekylformel:

Al

Molekylvikt:

27 g/mol

Jonisationspotential:

5,99 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion, t.ex. genom kontakt med vatten: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet dammar, komplettera med stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Särskilt metallbrandpulver alternativt TORR sand, cement eller Absol. 

Riskfaktorer – Vattenreaktiva ämnen

Ämnet utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten; reaktion kan också ske med fukt i luften. Gaserna kan självantända av reaktionsvärmen eller bilda explosiva blandningar med luft. (Sådana gasblandningar antänds lätt av t.ex. öppen eld, gnistor från verktyg eller oskyddade glödlampor.)

För fasta ämnen gäller att finfördelade partiklar kan reagera väldigt häftigt.

Särskilt för Aluminiumpulver, ej ytbelagt :

  • Reagerar med vatten och bildar vätgas.
  • Risk för dammexplosion.
  • Kan explodera vid kontakt med oxidationsmedel.
  • Reagerar med syror eller frätande baser och bildar vätgas.

Ämnets faroangivelser:

  • Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Ämnet reagerar med vatten. Använd mycket vatten för att spola bort det ordentligt.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Förtäring, kraftig inandning eller ögonexponering kan innebära risk. Vid brand eller upphettning finns risk att giftiga gaser bildas.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Irritation i näsa och andningsvägar.

Inandning

Syrgas vid retsymtom eller andningsbesvär. Vid kraftiga symtom till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation och sveda.

Hudkontakt

Spola med vatten.

Ögonstänk

Irritation, sveda, ev. frätskada.

Ögonstänk

Vid symtom spola med vatten (mjuk stråle) i 5 minuter. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel, blekhet.

Förtäring

Vid förtäring av mer än en liten mängd kontakta Giftinformationscentralen eller till sjukhus.

Sanering

-

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 18 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 < 3 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 2,6 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 0,02 mg/l
IC50 alger, 72 h 1,4 mg/l

Transport – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

423
1396

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1396

Klass:

4.3

Klassificeringskod:

W2

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

423

Etiketter:

4.3

Begränsade mängder:

500 g

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P410 IBC07

Särbestämmelser för förpackning:

PP40

Bestämmelser för samemballering:

MP14

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

ADR-tank

Tankkod:

SGAN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV23

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1396

Klass:

4.3

Klassificeringskod:

W2

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

423

Etiketter:

4.3

Begränsade mängder:

500 g

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE10

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P410 IBC07

Särbestämmelser för förpackning:

PP40

Bestämmelser för samemballering:

MP14

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

RID-tank

Tankkod:

SGAN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW23

Hantering – Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02

Kod Faroangivelse
H250 Spontanantänder vid kontakt med luft.
H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Färgämne.