Hjälp

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Identitet – Bensen

Översikt

Ämne:

Bensen
 

Skylt enligt ADR:

33
1114

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

33 (Mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 23 °C))

UN-nummer:

1114

 

( )

CAS-nummer:

71-43-2

EG-nummer:

200-753-7

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Benzene X
Engelska Benzol
Engelska Coal naphtha
Engelska Phenyl hydride
Franska Benzene X
Franska Hydrure phénylique
Franska Naphte de houille
Svenska Bensen X
Svenska Bensol
Svenska Fen X
Svenska Fenylhydrid
Tyska Benzen X
Tyska Benzol
Tyska Phenylwasserstoff
Tyska Solventnaphtha

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Fysikaliska data – Bensen

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Bensinliknande

Smältpunkt:

5°C

Kokpunkt:

80°C

Brännbarhetsområde:

från 1,2 till 8 vol-%

Flampunkt:

-11°C

Termisk tändpunkt:

562°C

Densitet:

879 kg/m³ vid 15°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,7 (Luft = 1,0)

Viskositet:

0,7 mm²/s vid 20°C (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,07 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

C6H6

Molekylvikt:

78 g/mol

Jonisationspotential:

9,24 eV

Kritisk temperatur:

289°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Lättflyktigt

Mättnadskonc:

10 vol-%

Ångtryck:

10 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

10,1 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 9700 ppm 5600 ppm 4000 ppm 2000 ppm 990 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 2000 ppm 1100 ppm 800 ppm 400 ppm 200 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 130 ppm 73 ppm 52 ppm 18 ppm 9 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 3 ppm 0,5 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 500 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 60 ppm

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Information för räddningstjänsten – Bensen

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga ämnen

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand i anslutning till cisterner: läs om fenomenet hetzonsbildning i MSB RIB Bibliotek.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Bensen :

 • Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.
 • Reagerar häftigt med vissa syror.
 • Reagerar häftigt med vissa halogener.

Ämnets faroangivelser:

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan orsaka genetiska defekter. (...)
 • Kan orsaka cancer. (...)
 • Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Irriterande på hud och slemhinnor. Avfettande på hud. Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hud­exponering. I allvarliga fall risk för akut hjärtpåverkan och hjärtstillestånd. Ökad risk vid fysisk aktivitet.

Särskilt för Bensen :

 • Vid kraftig hudexponering finns risk för förgiftning efter hudupptag.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall risk för andningspåverkan, allvarlig hjärt­påverkan och ev. medvetslöshet. Vid inandning av dimma risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Vid behov syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid allmänpåverkan, symtom från luftvägarna eller inandning av dimma.

Hudkontakt

Avfettande. Irritation och rodnad. Långvarig exponering ger risk för blåsbildning och brännskadeliknande symtom. Vid kraftig exponering risk för liknande symtom som vid Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Inandning. Vid symtom eller kraftig exponering till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, stark sveda och ytliga hornhinnesår.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Illamående, kräkningar och diarré. Hosta, andningspåverkan, slöhet, cyanos och feber. Risk för lungödem (vätska i lungorna) efter fördröjning. Risk för allvarlig akut hjärtpåverkan.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet: ge liten mängd dryck, t.ex. grädde eller mjölk. Vila. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid omfattande exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Länkade resurser – Bensen

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Länkade dokument – Bensen

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Miljö – Bensen

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 135 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,15 enhetslös
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 39 %
LC50 fisk, 96 h 3,2 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 10 mg/l
IC50 alger, 72 h 29 mg/l
LC50 Daphnia magna, 48 h 57 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 7 h 31,9 mg/l
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat kanin, 30 min 45000 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 17600 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin > 9400 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 4700 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 930 mg/kg

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Transport – Bensen

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

33
1114

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1114

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

33

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S2 S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1114

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

33

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE7

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Anmärkning: Notera att ämnet även i fast form avger antändbara ångor, ifall temperaturen överstiger -11°C.

Hantering – Bensen

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS07 GHS08

Kod Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H340 Kan orsaka genetiska defekter. (...)
H350 Kan orsaka cancer. (...)
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Komponent i drivmedel för förbränningsmotorer.
Komponent i färg, lack och lim.