Hjälp

Identitet – Aerosoler

Översikt

Ämne:

Aerosoler
frätande, oxiderande

Skylt enligt ADR:

285
1950

Ämnesbeskrivning:

Aerosol- eller engångsbehållare för gas.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

285 (Frätande gas, oxiderande (brandunderstödjande))

UN-nummer:

1950

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Aerosols X
Franska Aérosols X
Svenska Aerosoler X
Tyska Druckgaspackungen X

Fysikaliska data – Aerosoler

Allmänt

Tillstånd:

Gas

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Oxiderande (brandunderstödjande)

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Information för räddningstjänsten – Aerosoler

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Aerosol- eller engångsbehållare för gas. 

Initialt riskområde:

25 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Aerosol- eller engångsbehållare för gas

Aerosolbehållare och engångsbehållare kan explodera om de utsätts för höga temperaturer eller punkteras.

I just detta fall ger enbart UN-numret ingen information om vilken kemikalie det är fråga om.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

För detta ämne har RIB inte möjlighet att ge någon specifik information om akut omhändertagande på olycksplats. Råden nedan är därför övergripande och generella, både vad gäller risken för förgiftning och behovet av sanering. För mer information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvud­värk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till två dygn).

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Vid symtom till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad, frät- eller köldskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten.

Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda frät- eller köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, magsmärta, yrsel, blekhet. Feber och slöhet. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Aerosoler

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Aerosoler

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Aerosoler

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – Aerosoler

frätande, oxiderande

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

285
1950

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.2 5.1 8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1950

Klass:

2

Klassificeringskod:

5CO

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

190, 327, 344, 625

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

2.2, 5.1, 8

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P207 LP200

Särbestämmelser för förpackning:

PP87 RR6 L2

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V14

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV12

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1950

Klass:

2

Klassificeringskod:

5CO

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

190, 327, 344, 625

Farlighetsnummer:

285

Etiketter:

2.2, 5.1, 8

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

CE2

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P207 LP200

Särbestämmelser för förpackning:

PP87 RR6 L2

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W14

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW12

Hantering – Aerosoler

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.