Hjälp

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Identitet – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

Översikt

Ämne:

Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel
flytande, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen

Skylt enligt ADR:

50
3375

Ämnesbeskrivning:

Oxiderande vätska.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

50 (Oxiderande (brandunderstödjande) ämne)

UN-nummer:

3375

 

( )

CAS-nummer:

6484-52-2

EG-nummer:

229-347-8

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Ammonium nitrate, emulsion X
Engelska Ammonium nitrate, gel X
Engelska Ammonium nitrate, suspension X
Franska Nitrate d´ammonium, en emulsion, suspension ou gel X
Svenska Ammoniumnitrat, emulsion X
Svenska Ammoniumnitrat, gel X
Svenska Ammoniumnitrat, suspension X
Tyska Ammoniumnitrat-emulsion oder ammoniumnitrat-suspension oder ammoniumnitrat-gel X

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Fysikaliska data – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

Allmänt

Tillstånd:

Fast eller flytande

Färg:

Färglös

Lukt:

 

Smältpunkt:

169°C

Kokpunkt:

210°C (Sönderdelas)

Brännbarhetsområde:

Oxiderande (brandunderstödjande)

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1720 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten

Molekylformel:

NH4NO3

Molekylvikt:

80 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Information för räddningstjänsten – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Oxiderande vätska. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid risk för brand eller explosion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Oxiderande ämnen, ev. frätande

Ämnet är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne. Om det blir involverat i en brand kommer brandens intensitet att öka och eventuellt övergå i ett explosionsartat brandförlopp. Vissa oxiderande ämnen sönderfaller våldsamt om de hettas upp.

Visa stor försiktighet vid spill. Det rena ämnet är visserligen inte brännbart, men om det kommer i kontakt med brännbara vätskor eller annat brännbart material (trä, papper, olja, kläder, etc.) kan detta lätt antändas, ibland explosionsartat. Det kan då i vissa fall räcka med friktionen av en sko för att få antändning; spontan antändning kan också ske i en del fall.

Vid en transportolycka kan ämnet ha blandats med drivmedel, och risk för antändning eller explosion kan föreligga.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Vid bränder där oxiderande ämnen är närvarande kan mycket giftiga eller frätande brandgaser bildas.

Vissa oxiderande ämnen är även frätande, vilket i så fall framgår av texten Ämnesbeskrivning högre upp. Då föreligger frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Kläder som kontaminerats med oxiderande ämnen ska blötläggas snarast.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Förgiftningsrisk vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Ämnet kan försämra kroppens förmåga att ta upp syre. Symtomen kan vara fördröjda. Verkar irriterande eller frätande på hud, ögon och slemhinnor. Vid upphettning eller brand bildas nitrösa gaser som kan ge allvarliga luftvägs­besvär efter fördröj­ning. Vid brand se nitrösa gaser. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Hosta, irritation i näsa och luftrör.

Vid kraftig inhalation se Förtäring.

Symtomen kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom eller kraftig exponering.

Hudkontakt

Irritation, sveda. Eventuellt frätskada. Vid kraftig exponering, se även Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Till läkare vid kvarstående besvär.

Ögonstänk

Irritation, sveda. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid besvär.

Förtäring

Illamående, kräkning, diarré, buksmärta. Yrsel, huvudvärk. Vid allvarlig förgiftning feber, blodtrycks­fall, kramper, andnöd, medvetande­påverkan, cyanos och hjärt­påverkan. Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck och om möjligt medicinskt kol. Undvik fett. Maximal syrgastillförsel vid cyanos. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Länkade resurser – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Länkade dokument – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Miljö – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 2217 mg/kg

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Transport – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

flytande, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

50
3375

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

5.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3375

Klass:

5.1

Klassificeringskod:

O1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

309

Farlighetsnummer:

50

Etiketter:

5.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P505 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

B16

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP1 TP9 TP17 TP32

ADR-tank

Tankkod:

LGAV(+)

Särbestämmelser:

TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV24

Användning:

S9 S23

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3375

Klass:

5.1

Klassificeringskod:

O1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

309

Farlighetsnummer:

50

Etiketter:

5.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P505 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

B16

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP1 TP9 TP17 TP32

RID-tank

Tankkod:

LGAV(+)

Särbestämmelser:

TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW24

Anmärkning: Sönderfaller vid 210°C om trycket är 1,5 kPa.

Hantering – Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.