Hjälp

Identitet – Biologiskt ämne, kategori B

Översikt

Ämne:

Biologiskt ämne, kategori B
 

Skylt enligt ADR:

606
3373

Ämnesbeskrivning:

Smittförande ämne. Diagnostiska prover.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

606 (Smittförande ämne)

UN-nummer:

3373

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Biological substance, category B X
Engelska Clinical specimens
Engelska Diagnostic specimens
Franska Échantillons cliniques
Franska Échantillons de diagnostic
Franska Matière biologique, catégorie B X
Svenska Biologiskt ämne, kategori B X
Svenska Diagnostiska prover
Svenska Kliniska prover
Tyska Biologischer Stoff, kategorie B X
Tyska Diagnostische Proben
Tyska Klinische Proben

Fysikaliska data – Biologiskt ämne, kategori B

Allmänt

Tillstånd:

 

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Information för räddningstjänsten – Biologiskt ämne, kategori B

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Smittförande ämne. Diagnostiska prover. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. Dräkten kan behöva saneras efteråt. 

Skydd – läckageplats:

Vätsketät kemskyddsdräkt (typ 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Övrigt:

Vid insats mot smittförande ämnen, eller misstanke om smittförande ämnen, kontakta smittskyddsläkarenheten i landstinget (via SOS Alarm eller sjukvården) som kan ge ytterligare vägledning. Även Folkhälsomyndighetens TiB har expertkunskap.

Riskfaktorer – Smittförande ämnen

Smittförande ämnen medför risk för spridning av smitta som kan orsaka sjukdomar hos människor, djur eller växter. Beroende på typ av smittförande ämne kan smitta spridas via luften, via direktkontakt med det smittade eller via vatten eller livsmedel.

Förpackningar som misstänks innehålla smittförande ämne, eller som har okänt innehåll, ska inte öppnas.

Vid brand i byggnad som innehåller smittfarliga ämnen (t.ex. laboratorium): tänk på att bara öppna dörrar eller fönster om det är absolut nödvändigt. Alla smittämnen är dock mycket känsliga för upphettning och förstörs vid en brand.

Vid risk för luftsmitta i ventilerade byggnader ska ventilationen stängas av.

Risken för smittspridning vid transportolyckor är mycket liten, tack vare de höga krav som ställs på transportemballaget och att de flesta transporterna inte innehåller renframställda högsmittsamma ämnen. Ett specialfall är vid misstanke om försändelser i brottssyfte (t.ex. ”pulverbrev”) där riskerna tvärtom kan vara stora. Dessa ”pulverbrev” ska hanteras av polisens bombtekniker.

Åtgärdsschema

Framkörning

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Beakta risken för smitta vid valet av skyddsutrustning.

Genomför eventuell livräddning

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp. Kontakta Smittskyddsläkaren.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Hindra pulver från att spridas genom att täcka smittämnet med en plastpresenning.

Samråd med Smittskyddsläkaren.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Smittförande föremål läggs i täta plastsäckar. Är föremålen vassa ska de läggas i punktionssäkra förpackningar (förpackningar som de ej kan sticka hål på).

Slutligt omhändertagande av avfall beslutas av Smittskyddsläkaren.

Sanera personal och utrustning

Om kemskyddsdräkt använts ska den saneras utvändigt med desinfektionsmedel (jfr sista stycket).

Om annan klädsel använts: tag av förorenade kläder och lägg i täta plastsäckar (kläderna ska sedan tvättas).

Personalen ska duscha och tvätta sig med tvål och vatten.

Sanera utrustning med koncentrerad Klorin, 70% etanollösning, Virkon eller annat desinfektionsmedel, enligt riktlinjer från Smittsktyddsläkaren.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Transportklassen Smittförande ämnen innehåller, eller förmodas innehålla, patogener. Patogener är mikroorganismer eller andra smittförande substanser som kan orsaka sjukdomar hos människor, djur eller växter. Ibland används också namnet biologiska smittämnen. Eftersom alla biologiska smittämnen har en viss inkubationstid ger de inga initiala symtom ute på skadeplatsen. Även om man utsätts för smittförande ämne är det inte säkert att man blir sjuk. Det beror på vilken mikroorganism det rör sig om, smittdos (mängd smittfarligt ämne) och den utsattes mottaglighet. För att göra en riskbedömning utgår man även från på vilket sätt den drabbade har utsatts för smittan.

Risken för smittspridning vid transportolyckor är mycket liten, tack vare de höga krav som ställs på transportemballaget och att de flesta transporterna inte innehåller renframställda högsmittsamma ämnen. Ett specialfall är vid misstanke om försändelser i brottssyfte (t.ex. ”pulverbrev”) där riskerna tvärtom kan vara stora. Dessa ”pulverbrev” ska hanteras av polisens bombtekniker.

Vid misstanke om, eller insats mot, smittförande ämne kontakta smittskyddsläkarenheten i landstinget via SOS Alarm eller sjukvården. Vid brottsmisstanke ska polisen kontaktas i första hand. De gör då en bedömning av det aktuella hotet.

Symtom

Första hjälpen

Oavsett smittväg

Alla smittförande ämnen har en viss inkubationstid. De ger därför inga initiala symtom ute på skadeplats.

Smittämnen kan överföras via olika smittvägar: vissa mikroorganismer kan bara överföras på ett enda sätt, medan andra kan överföras på flera olika sätt.

Exempel på ämnen som smittar vid direkt­kontakt mellan det smittförande ämnet och hud/slemhinnor:

  • Gula stafylokocker (vid kontakt med infekterade sår)
  • Fågelinfluensa, H5N1 (vid kontakt med sjuka eller döda fåglar)

Exempel på ämnen som smittar genom luften (droppsmitta, max 2 m):

  • Influensa
  • SARS

Exempel på ämnen som smittar genom luften (aerosolsmitta, längre avstånd):

  • Antrax (specialbehandlade sporer)
  • Smittkoppor

Exempel på ämnen som smittar genom stickskada:

  • Hepatit B och C
  • HIV

Oavsett smittväg

Undvik ytterligare spridning av det smittförande ämnet. Se fliken Räddning.

Kontakta smittskyddsläkarenheten i landstinget för medicinsk riskbedömning och instruktioner om lämpliga åtgärder via SOS Alarm eller sjukvården.

Om symtom uppstår i ett senare skede hos någon som vistats i området (eller som på annat sätt kommit i kontakt med smittämnet) ska närmaste infektionsklinik kontaktas.

Sanering

Vid kontakt med biologiska smittämnen behövs, i motsats till kemiska ämnen, inget omedelbart avlägsnande av kontaminerade kläder eller sanering på plats. (Undantaget är Antrax, som ska saneras på plats med tvål och varmt vatten vilket sker efter kontakt med smittskydds­läkaren.)

Smittskydds­läkare beslutar om eventuell personsanering. Smittskydds­läkaren kan också ge instruktioner om hur saneringen ska gå till.

Ytterligare information

Vid akuta lägen med smittförande ämnen, eller för allmänna råd, kan landstingets smittskydds­läkarenhet kontaktas via SOS Alarm eller sjukvården.

Vid händelser med risk för stor spridning eller vid frågor om provtagning och smittämnen, kontakta tjänsteman i beredskap (TiB) vid Folkhälso­myndigheten på telefon 010-205 24 00.Länkade resurser – Biologiskt ämne, kategori B

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Biologiskt ämne, kategori B

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Biologiskt ämne, kategori B

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – Biologiskt ämne, kategori B

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

606
3373

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.2

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3373

Klass:

6.2

Klassificeringskod:

I4

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

319

Farlighetsnummer:

606

Etiketter:

6.2

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

- (-)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P650

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TU37 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S3

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3373

Klass:

6.2

Klassificeringskod:

I4

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

319

Farlighetsnummer:

606

Etiketter:

6.2

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

-

Expressgods:

CE14

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P650

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TU37

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – Biologiskt ämne, kategori B

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.