Hjälp

Identitet – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Översikt

Ämne:

1,2-Butylenoxid, stabiliserad
 

Skylt enligt ADR:

339
3022

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

339 (Mycket brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion)

UN-nummer:

3022

 

( )

CAS-nummer:

106-88-7

EG-nummer:

203-438-2

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,2-Butylene oxide, stabilized X
Engelska 1,2-Epoxybutane
Engelska Ethyloxirane
Franska 1,2-Époxybutane
Franska 1,2-Oxyde de butylene, stabilise X
Svenska 1,2-Butylenoxid, stabiliserad X
Svenska 1,2-Epoxibutan
Svenska Etyloxiran
Tyska 1,2-Butylenoxid, stabilisiert X
Tyska 1,2-Epoxybutan

Fysikaliska data – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Oangenäm

Smältpunkt:

-150°C

Kokpunkt:

65°C

Brännbarhetsområde:

från 1,5 till 18,3 vol-%

Flampunkt:

-15°C

Termisk tändpunkt:

550°C

Densitet:

837 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,5 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

C4H8O

Molekylvikt:

72 g/mol

Jonisationspotential:

10,15 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

19,3 kPa

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 410 ppm 410 ppm 330 ppm 210 ppm 210 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 140 ppm 140 ppm 140 ppm 140 ppm 140 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 72 ppm 72 ppm 72 ppm 72 ppm 72 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion. 

Initialt riskområde:

100 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum. 

Riskfaktorer – Brandfarliga ämnen

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand i anslutning till cisterner: läs om fenomenet hetzonsbildning i MSB RIB Bibliotek.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för 1,2-Butylenoxid, stabiliserad :

 • Reagerar häftigt med flera ämnen.

Ämnets faroangivelser:

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Skadligt vid förtäring.
 • Skadligt vid hudkontakt.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Skadligt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning via inandning och förtäring. Ångor är kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Vid inhalation av ånga eller aerosol risk för frätskada i luftvägar samt lungödem som kan komma snabbt eller vara fördröjt. Flytande ämne eller utströmmande gas ger risk för köldskador. Vissa ämnen gör att luktsinnet avtrubbas och bedövas. Lukten blir då ej tillförlitlig för att upptäcka utsläpp. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för 1,2-Butylenoxid, stabiliserad :

 • Begränsad erfarenhet av akuta hälsorisker.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation och hosta. Yrsel, illamående och andnöd. Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg. Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, blåsor, smärta. Ev. risk för frätskada eller köldskada. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frätskada eller köldskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för frätskada vid höga halter. Symtomen kan vara fördröjda.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Sveda och smärta. Illamående och kräkningar. Ev. risk för frätskada i mun och svalg med sväljsvårigheter och högt luftvägshinder, magblödning och buksmärtor. Lungpåverkan och svår allmänpåverkan. Chock.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,86 enhetslös
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 100 %
EC50 Daphnia magna, 48 h 69,8 mg/l
IC50 alger, 72 h > 500 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 12 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 2100 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 500 mg/kg

Transport – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

339
3022

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3022

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

386

Farlighetsnummer:

339

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V8

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S2 S4 S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3022

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

386

Farlighetsnummer:

339

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE7

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – 1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS07 GHS08

Kod Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. (...)

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Desinfektionsmedel.