Hjälp

Identitet – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Översikt

Ämne:

3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

 

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

( )

CAS-nummer:

78-59-1

EG-nummer:

201-126-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,1,3-Trimetyl-3-cyclohexen-5-one
Engelska 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Engelska 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
Engelska Isoacetophorone
Engelska Isophorone
Franska 3,5,5-Triméthyl-2-cyclohexén-1-one
Franska Isophorone
Svenska 1,1,3-Trimetyl-3-cyklohexen-5-on
Svenska 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on
Svenska Isoforon
Svenska Trimetylcyklohexenon
Tyska 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on
Tyska 3,5,5-Trimethyl-cyclohexen-2-on-1
Tyska Isophoron

Fysikaliska data – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Pepparmintsliknande

Smältpunkt:

-80°C

Kokpunkt:

215°C

Brännbarhetsområde:

från 0,8 till 4 vol-%

Flampunkt:

84°C

Termisk tändpunkt:

462°C

Densitet:

920 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,8 (Luft = 1,0)

Viskositet:

3 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten (1 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

(CH3)3C6H5O

Molekylvikt:

138 g/mol

Jonisationspotential:

9,07 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,0296 vol-%

Ångtryck:

0,03 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,03 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 200 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 33 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 12 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö 5 ppm KGV
Filtermask ej lämplig 200 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 1 ppm

Information för räddningstjänsten – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Initial information

Ämnesbeskrivning:

 

Initialt riskområde:

 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå.

Ämnets faroangivelser:

  • Skadligt vid förtäring.
  • Skadligt vid hudkontakt.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hud- och ögonexponering. Låg viskositet och låg ytspänning medför risk för allvarliga symtom från luftvägarna vid förtäring. Gäller även vid förtäring av liten mängd och särskilt hos små barn.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall risk för andningspåverkan och ev. medvetslöshet. Vid inandning av dimma risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar. Vid höga halter risk för hjärtpåverkan.

Inandning

Frisk luft. Vila. Vid behov syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid allmänpåverkan, symtom från luftvägarna eller inandning av dimma.

Hudkontakt

Avfettande. Irritation och rodnad. Vid långvarig exponering risk för blåsbildning och brännskadeliknande symtom.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Inandning. Vid symtom till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda och ytliga hornhinnesår.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Illamående, kräkningar och diarré. Hosta, andningspåverkan, slöhet, cyanos och feber. Risk för lungödem (vätska i lungorna) efter symtomfritt intervall.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet ge liten mängd dryck. T.ex. grädde, mjölk. Se även Inandning. Till sjukhus vid symtom från luftvägarna, feber, kräkningar, cyanos eller stort intag.

Sanering

Vid omfattande exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Hormon/Reproduktionsstörande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 7 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,22 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h 117 mg/l
LC50 fisk, 96 h 140 mg/l
IC50 alger, 72 h 105 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 7 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 1390 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 1380 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 2690 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 1000 mg/kg

Transport – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Hantering – 3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07 GHS08

Kod Faroangivelse
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. (...)

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Lösningsmedel.