Hjälp

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Identitet – Blyazid, fuktad

Översikt

Ämne:

Blyazid, fuktad
med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol

Skylt enligt ADR:

 
0129

Ämnesbeskrivning:

Explosivt tändämne med risk för massexplosion.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

0129

 

( )

CAS-nummer:

13424-46-9

EG-nummer:

236-542-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Lead azide
Engelska Lead azide, wetted X
Franska Azide de plomb
Franska Azoture de plomb (II)
Franska Azoture de plomb humidifié X
Svenska Bly(II)azid
Svenska Blyazid
Svenska Blyazid, fuktad X
Tyska Bleiazid
Tyska Bleiazid, angefeuchtet X

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Fysikaliska data – Blyazid, fuktad

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Vit

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

350°C (Sönderdelas)

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

315°C

Densitet:

4710 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten

Molekylformel:

Pb(N3)2

Molekylvikt:

291 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Information för räddningstjänsten – Blyazid, fuktad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Explosivt tändämne med risk för massexplosion. 

Initialt riskområde:

Vid brand i personbil: 300 m. Brand i lastbil, byggnad, förråd: 800 m. 

Skydd – livräddning:

 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Övrigt:

Det kan vara bra att spela in olycksplats och räddningsinsats från en fast plats. Filmen kan sedan användas som hjälp att leta efter utkastade föremål vid en eventuell explosion.

Riskfaktorer – Explosiver riskgrupp 1.1

Ämnen transporterade eller lagrade enligt gällande bestämmelser kan explodera endast i brand. De explosiva varorna kan explodera redan efter några minuters upp­hettning. Om lågorna ännu inte upphettar dem, beror tiden som man har till förfogande på brandens spridningshastighet.

Hela den transporterade eller lagrade mängden kan explodera samtidigt. Tryckvågen, kaststycken, splitter och glas från krossade fönster kan skada människor.

Även om en explosion har inträffat eller brandbekämpning gjorts, kan efterexplosioner inträffa i upp till två dygn.

Ämnets faroangivelser:

 • Explosivt. Fara för massexplosion.
 • Skadligt vid förtäring.
 • Skadligt vid inandning.
 • Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör detta i skydd och på avstånd med kikare.

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Beakta riskerna för explosion. Personer som kan förflytta sig själva, skall i första hand ombes ta sig från platsen med hjälp av t.ex. högtalare.

Livräddning kan vara möjligt i följande fall:

 • Brand i motorutrymme.
 • Brand i förarutrymme.
 • Brand i däck om branden är av liten omfattning och lastbilsflaket ej börjat brinna.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Håll området avspärrat i två dygn även om en explosion har inträffat eller brandbekämpning gjorts.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Undanröj eventuella tändkällor. Om de explo­siva ämnena har upphettats eller antänts, börja inte släcka branden, utan avlägsna er från riskområdet.

Brandsläckning kan vara möjlig i följande fall:

 • Brand i motorutrymme.
 • Brand i förarutrymme.
 • Brand i däck om branden är av liten omfattning och lastbilsflaket ej börjat brinna. Beakta risken för återantändning i däck.

Använd lämpligt släckmedel. Rekommendation: Vattenspray.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Försök se till att avsändaren tar hand om lasten. Har explosion inträffat måste genom­sökning av terrängen ske efter utkastad explosiv vara. Vid utkastad militär vara måste amröjpersonal användas.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Polismyndigheten, Miljökontoret och MSB:s explosivämnesexpertis.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för livshotande förgiftning via inandning, förtäring eller hudupptag. Gaserna är mycket giftiga samt kraftigt retande på slemhinnor och ögon. Risk för sena symtom t.ex. blodtrycksfall.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och bröstsmärtor. Yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar. Vid höga halter: kramper, blodtrycksfall, andnöd, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtomen kan komma snabbt. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft. Vila. Genast syrgas (100%). Andningshjälp. Ej mun-till-mun andning. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Genast till sjukhus. Fortsätt att ge 100% syrgas under transporten.

Hudkontakt

Irritation, rodnad och smärta. Kan tas upp av huden. Observera risken för samtidig inandning – se Inandning. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med vatten och tvätta noggrant med tvål och vatten. Till sjukhus.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, smärta. Risk för frätskada vid höga halter. Symtomen kan vara fördröjda. Observera risken för samtidig inandning – se Inandning. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till sjukhus.

Förtäring

Sveda, diarré, svettning, matthet, muskelsvaghet. Se även Inandning.

Förtäring

Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Framkalla kräkning. Se Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Länkade resurser – Blyazid, fuktad

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Länkade dokument – Blyazid, fuktad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Miljö – Blyazid, fuktad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X

Toxikologiska data

Data saknas.

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Transport – Blyazid, fuktad

med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
0129

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

0129

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.1A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

266

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

0 (B)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P110(b)

Särbestämmelser för förpackning:

PP42

Bestämmelser för samemballering:

MP20

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V2

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV2 CV3

Användning:

S1

RID-bestämmelser

UN-nummer:

0129

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.1A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

Reducerade mängder:

Transportkategori:

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Anmärkning: Exploderar vid 350°C.

Hantering – Blyazid, fuktad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS01 GHS07 GHS08 GHS09

Kod Faroangivelse
H201 Explosivt. Fara för massexplosion.
H302 Skadligt vid förtäring.
H332 Skadligt vid inandning.
H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Tändämne till explosiva föremål.