Hjälp

Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Identitet – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

Översikt

Ämne:

Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven
 

Skylt enligt ADR:

90
3171

Ämnesbeskrivning:

Ämne eller föremål som utgör fara under transport, men som inte platsar i någon av de befintliga kategorierna.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

90 (Miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen)

UN-nummer:

3171

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Battery-powered equipment X
Engelska Battery-powered vehicle X
Franska Appareil mû par accumulateurs X
Franska Véhicule mû par accumulateurs X
Svenska Batteridriven utrustning
Svenska Batteridrivet fordon
Svenska Fordon, batteridrivet X
Svenska Utrustning, batteridriven X
Tyska Batteriebetriebenes Fahrzeug X
Tyska Batteriebetriebenes Gerät X

Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Fysikaliska data – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

Allmänt

Tillstånd:

 

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Information för räddningstjänsten – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Ämne eller föremål som utgör fara under transport, men som inte platsar i någon av de befintliga kategorierna. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och tryckluftsapparat. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå. Texten Ämnesbeskrivning ovan ger dock en kort beskrivning av ämnets viktigaste egenskaper.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

För detta ämne har RIB inte möjlighet att ge någon specifik information om akut omhändertagande på olycksplats. Råden nedan är därför övergripande och generella, både vad gäller risken för förgiftning och behovet av sanering. För mer information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvud­värk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till två dygn).

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Vid symtom till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad, frät- eller köldskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten.

Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda frät- eller köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, magsmärta, yrsel, blekhet. Feber och slöhet. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Saneringspersonalen ska bära personlig skyddsutrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Giftinformationscentralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Länkade resurser – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

Endast för inloggade användare

Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Länkade dokument – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Miljö – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Transport – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

90
3171

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3171

Klass:

9

Klassificeringskod:

M11

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

240, 666, 667, 669

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

Reducerade mängder:

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3171

Klass:

9

Klassificeringskod:

M11

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

240, 666, 667, 669

Farlighetsnummer:

90

Etiketter:

Begränsade mängder:

Reducerade mängder:

Transportkategori:

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Anmärkning: För rekommendationer kopplade till själva batterierna, sök på respektive batterityp (t.ex. litiumjonbatterier).

Hantering – Fordon, batteridrivet eller Utrustning, batteridriven

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.