Hjälp

Identitet – Fluorvätesyra

Översikt

Ämne:

Fluorvätesyra
med mer än 60 % men högst 85 % väteflourid

Skylt enligt ADR:

886
1790

Ämnesbeskrivning:

Starkt frätande vätska som dessutom är giftig.

Lösning:

Detta ämne är en lösning.
Visa data för det rena ämnet

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

886 (Mycket frätande ämne, giftigt)

UN-nummer:

1790

 

( )

CAS-nummer:

7664-39-3

EG-nummer:

231-634-8

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Fluoric acid
Engelska Hydrofluoric acid X
Engelska Hydrofluoric acid solution
Engelska Hydrogen fluoride solution
Franska Acide fluorhydrique X
Svenska Fluorvätesyra X
Tyska Fluorwasserstoffsäure X

Fysikaliska data – Fluorvätesyra

Allmänt

Tillstånd:

Lösning; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Stickande; irriterande

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Helt lösligt i vatten

Molekylformel:

HF (aq)

Molekylvikt:

20 g/mol

Jonisationspotential:

15,98 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 170 ppm 62 ppm 44 ppm 22 ppm 22 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 95 ppm 34 ppm 24 ppm 12 ppm 12 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 2 ppm 1,8 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 30 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Fluorvätesyra

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Starkt frätande vätska som dessutom är giftig. 

Initialt riskområde:

Minst 300 m. Beakta risken för spridning av giftiga gaser. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Giftiga frätande ämnen

Förgiftnings- och frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, och med stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Ämnets faroangivelser:

  • Dödligt vid förtäring.
  • Dödligt vid hudkontakt.
  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • Dödligt vid inandning.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor. Risk för allvarlig förgiftning med symtom som kan vara fördröjda. Tas upp via hud. Risk för förgiftning även då hudsymtom saknas. Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Fluorvätesyra :

  • Antidotbehandling (HF-antidote gel och kalcium) kan bli aktuell redan på olycksplatsen. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för ytterligare råd.
  • Stor risk för allvarlig förgiftning vid hudexponering eller förtäring. Spola omedelbart med stora mängder vatten.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i ögon, näsa, mun och svalg. Vid höga halter risk för förgiftning med andningshinder, hjärtpåverkan, kramper, medvetslöshet samt lungödem (vätska i lungorna). Symtomen kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid retsymtom. Behandling med kortisoninhalation kan bli aktuell redan på olycksplatsen. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning, blåsbildning. Kan ge allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock. Risk för allmänförgiftning efter upptag via hud. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Omedelbar livräddande sanering är viktig! Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Genast till sjukhus. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för råd.

Ögonstänk

Från sveda, tårflöde till intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola om möjligt med vatten under transport. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Smärta i mun och svalg. Sväljsvårigheter, illamående, kräkningar, buksmärtor och magblödning. Risk för allvarlig frätskada med högt andningshinder. Risk för hjärtpåverkan och medvetslöshet. Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Kontrollera luftvägen. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Vid hudexponering finns risk för förgiftning trots genomförd sanering och även om hudsymtom eller andra symtom saknas!

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Fluorvätesyra

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Fluorvätesyra

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Fluorvätesyra

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data


Detta ämne är en lösning. Eftersom uppgifterna i denna tabell beror på ämnets koncentration visas inga värden.

Visa data för det rena ämnet

Transport – Fluorvätesyra

med mer än 60 % men högst 85 % väteflourid

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

886
1790

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

8 6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1790

Klass:

8

Klassificeringskod:

CT1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

640J

Farlighetsnummer:

886

Etiketter:

8, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001

Särbestämmelser för förpackning:

PP81

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T10

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L10DH

Särbestämmelser:

TU14 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1790

Klass:

8

Klassificeringskod:

CT1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

640J

Farlighetsnummer:

886

Etiketter:

8, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001

Särbestämmelser för förpackning:

PP81

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T10

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L10DH

Särbestämmelser:

TU14 TU38 TE21 TE22 TT4

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28

Hantering – Fluorvätesyra

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS06

Kod Faroangivelse
H300 Dödligt vid förtäring.
H310 Dödligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H330 Dödligt vid inandning.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Metallytbehandlingsmedel.
Galvanoteknisk verksamhet.
Laboratoriekemikalier.