Hjälp

Identitet – Dimetyldiklorsilan

Översikt

Ämne:

Dimetyldiklorsilan
 

Skylt enligt ADR:

X338
1162

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska som dessutom är frätande och reagerar farligt med vatten.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

X338 (Mycket brandfarlig vätska, frätande, som reagerar farligt med vatten. Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig)

UN-nummer:

1162

 

( )

CAS-nummer:

75-78-5

EG-nummer:

200-901-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Dichlorodimethylsilane
Engelska Dimethyldichlorosilane X
Franska Dichlorodiméthylsilane
Franska Diméthyldichlorosilane X
Svenska Diklordimetylsilan
Svenska Dimetyldiklorsilan X
Tyska Dimethyldichlorsilan X
Tyska Dimethylsiliciumdichlorid

Fysikaliska data – Dimetyldiklorsilan

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; rykande

Färg:

Färglös

Lukt:

Skarp; stickande

Smältpunkt:

-76°C

Kokpunkt:

70°C

Brännbarhetsområde:

från 1,4 till 10,4 vol-%

Flampunkt:

-9°C

Termisk tändpunkt:

425°C

Densitet:

1060 - 1064 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,11 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

(CH3)2SiCl2

Molekylvikt:

129 g/mol

Jonisationspotential:

10,7 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

14,8 vol-%

Ångtryck:

15 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

15 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 310 ppm 110 ppm 50 ppm 13 ppm 13 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 50 ppm 22 ppm 11 ppm 5,5 ppm 5,5 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,9 ppm 0,9 ppm 0,9 ppm 0,9 ppm 0,9 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Dimetyldiklorsilan

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska som dessutom är frätande och reagerar farligt med vatten. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid kraftig avgasning eller risk för reaktion: 100 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Endast torra släckmedel, t.ex. pulver, sand eller koldioxid. Alternativt undvik släckning. 

Riskfaktorer – Brandfarliga frätande ämnen

Frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med stark värmeutveckling eller brand som följd.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid spädning och neutralisation krävs försiktighet. Värmeutveckling kan inledningsvis leda till ökad avångning och stänk.

Vid brand eller upphettning kan giftiga eller frätande gaser bildas.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Dimetyldiklorsilan :

  • Vid brand/upphettning bildas väteklorid.
  • Reagerar häftigt med vatten och bildar väteklorid.

Ämnets faroangivelser:

  • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för frätskador på hud, ögon och slemhinnor. Risk för vätskeförluster vid omfattande frätskador. Vid inhalation av ånga eller aerosol risk för frätskada i luftvägar och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt. Flytande ämne eller utströmmande gas ger risk för köldskador. Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta Giftinformationscentralen (tel.112).

Särskilt för Dimetyldiklorsilan :

  • Reagerar häftigt med vatten och bildar väteklorid.
  • Vid brand/upphettning bildas väteklorid.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Huvudvärk, yrsel och illamående. Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon. Vid höga halter risk för akut högt andningshinder. Även risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning och blåsbildning. Risk för allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frät- eller köldskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Frätskada i och omkring munnen med brännande smärta. Sväljsvårigheter, andningshinder, illamående och kräkningar. Magblödning och buksmärtor. Se även Inandning. Efter förtäring av flytande alkali kan skador i mun och svalg saknas, även i allvarliga fall.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med stora mängder vatten) genomföras. Detta ska följas av fullständig personsanering: spola med rikliga mängder vatten och tvätta samtidigt i minst 15 minuter. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten i 15 minuter.

För fasta ämnen som blir frätande eller reagerar kraftigt med vatten ska all substans avlägsnas (borstas eller skrapas bort) innan sanering enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Dimetyldiklorsilan

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Dimetyldiklorsilan

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Dimetyldiklorsilan

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 10,72 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 10 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 2 h 0,3 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 930 ppm
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 4,91 mg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 595 mg/kg

Transport – Dimetyldiklorsilan

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

X338
1162

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

3 8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1162

Klass:

3

Klassificeringskod:

FC

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

X338

Etiketter:

3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P010

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T10

Särbestämmelser:

TP2 TP7

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S2 S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1162

Klass:

3

Klassificeringskod:

FC

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

X338

Etiketter:

3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE7

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P010

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T10

Särbestämmelser:

TP2 TP7

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – Dimetyldiklorsilan

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS07

Kod Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Data saknas.