Hjälp

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Identitet – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

Översikt

Ämne:

Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)
 

Skylt enligt ADR:

 
2421

Ämnesbeskrivning:

Giftig, oxiderande och frätande gas (tryckkondenserad).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

2421

 

( )

CAS-nummer:

10544-73-7

EG-nummer:

234-128-5

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Nitrogen trioxide X
Franska Trioxyde d'azote X
Svenska Dikvävetrioxid X
Svenska Kvävetrioxid X
Tyska Distickstofftrioxid X
Tyska Stickstofftrioxid

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Fysikaliska data – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kondenserad

Färg:

Röd-brun

Lukt:

 

Smältpunkt:

-102°C

Kokpunkt:

3°C

Brännbarhetsområde:

Oxiderande (brandunderstödjande)

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1447 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,6 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Helt lösligt i vatten

Molekylformel:

N2O3

Molekylvikt:

76 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 33 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 20 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 0,83 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Information för räddningstjänsten – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig, oxiderande och frätande gas (tryckkondenserad). 

Initialt riskområde:

Normalt väder
vind 5 m/s

(stabilitets­klass D)
Ogynnsamt väder
vind ≤ 2 m/s

(stabilitets­klass F)
Beräknat för klor.
Tabellvärdena är ungefärliga; använd Spridning Luft eller liknande för att göra egna beräkningar anpassade till situationen!
gasfas­utsläpp300 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
1100 m radie.
litet utsläpp
(packnings­läckage)
större utsläpp
(rörbrott på
anslutnings­rör)
1200 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
≥ 11 km radie.
brandutsatt gasflaska300 m.

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gastät kemskyddsdräkt (typ 1) och andningsskydd, kompletterad med branddräkt vid brandfara. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Giftiga oxiderande gaser, ev. frätande

Förgiftningsrisk och ev. frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor eller aerosoler. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Gasen är oxiderande (brandunderstödjande). Ett läckage kan få till följd att brännbara material (trä, papper, olja, kläder, etc.) lätt antänds och brinner våldsamt, eventuellt med ett explosionsartat förlopp. Även många material som är obrännbara i luft kan antändas.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Utsläpp i gasfas (blåsljud) eller vätskefas (dimmoln, vätskepöl)?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Tänk på att riskområden för kondenserade giftiga gaser kan bli mycket stora! I sådana scenarier kan den viktigaste livräddande åtgärden vara att beordra inrymning, i kombination med att begränsa utsläppet.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Om skadade personer befinner sig ute, förvärras deras situation ju längre de utsätts för gasen. Inomhus är personer skyddade i flera timmars tid förutsatt att ventilationen är avstängd.

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. gaser inomhus för att minska brandrisken.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarliga luftvägssymtom som kan komma snabbt eller efter fördröjning. Observera att även i livshotande fall kan initiala symtom saknas, vara måttliga eller övergående. Kraftig exponering ger risk för ögonsymtom. För gaser som transporteras i flytande form även risk för köldskada. Vissa gaser kan medföra allmänpåverkan.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta, bröstsmärtor och andnöd. Vid höga halter risk för högt luftvägshinder och lungödem (vätska i lungorna). Allvarliga luftvägssymtom kan komma snabbt eller vara fördröjda upp till 48 timmar. Risk föreligger även då initiala symtom saknats eller varit övergående.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Inhalation av luftrörsvidgande och kortison. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Personer med kraftig exponering eller symtom från luftvägarna till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, ev. smärta och frätskada. För flytande ämne eller utströmmande gas finns risk för frät- och köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Till läkare vid frätskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, smärta. För flytande ämne eller utströmmande gas finns risk för frät- och köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Genast till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Osannolikt.

Förtäring

-

Sanering

Vid exponering av flytande ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad exponering av flytande ämne kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Länkade resurser – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Länkade dokument – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Miljö – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Cancerframkallande X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 88 ppm

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Transport – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
2421

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2421

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TOC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

Reducerade mängder:

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2421

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TOC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

Reducerade mängder:

Transportkategori:

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Anmärkning: Vid lägre temperaturer uppträder den som en blå vätska.

Hantering – Dikvävetrioxid (kvävetrioxid)

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.