Hjälp

Identitet – Blandsprängämne typ B

Översikt

Ämne:

Blandsprängämne typ B
 

Skylt enligt ADR:

1.5D
0331

Ämnesbeskrivning:

Mycket okänsligt explosivt ämne, men med risk för massexplosion. Sannolikheten att brand övergår i detonation är mycket liten under normala transportförhållanden. Saknar tändsystem och drivladdning, eller innehåller tändämne men har minst två effektiva säkringsanordningar.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

1.5D (Märkningen används endast i vissa specialfall. Innebörden framgår av Ämnesbeskrivningen som visas på fliken Identitet.)

UN-nummer:

0331

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Explosive, agent, blasting type B X
Franska Explosif de mine (de sautage) du type B X
Svenska Blandsprängämne, typ B X
Tyska Sprengstoffe, typ B X

Fysikaliska data – Blandsprängämne typ B

Allmänt

Tillstånd:

 

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Information för räddningstjänsten – Blandsprängämne typ B

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket okänsligt explosivt ämne, men med risk för massexplosion. Sannolikheten att brand övergår i detonation är mycket liten under normala transportförhållanden. Saknar tändsystem och drivladdning, eller innehåller tändämne men har minst två effektiva säkringsanordningar. 

Initialt riskområde:

Vid brand i personbil: 300 m. Brand i lastbil, byggnad, förråd: 800 m. 

Skydd – livräddning:

 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Explosiver riskgrupp 1.5

Ämnen transporterade eller lagrade enligt gällande bestämmelser kan explodera endast i brand. Under normala transportförhållanden är sannolikheten mycket liten för initiering eller för övergång från brand till detonation.

Hela den transporterade eller lagrade mängden kan explodera samtidigt. Explosion vid brand är dock mycket osannolikt. Tryckvågen, kaststycken, splitter och glas från krossade fönster kan skada människor.

Åtgärdsschema

Framkörning

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Beakta riskerna för explosion. Explosionsrisken är dock obetydlig och skadeverkan är i stort sett begränsad till kollit.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Undanröj eventuella tändkällor.

Rekommenderat släckmedel: Vattenspray.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Försök se till att avsändaren tar hand om lasten.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Polismyndigheten, Miljökontoret och MSB:s explosivämnesexpertis.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

För detta ämne har RIB inte möjlighet att ge någon specifik information om akut omhändertagande på olycksplats. Råden nedan är därför övergripande och generella, både vad gäller risken för förgiftning och behovet av sanering. För mer information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvud­värk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till två dygn).

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Vid symtom till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad, frät- eller köldskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten.

Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda frät- eller köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, magsmärta, yrsel, blekhet. Feber och slöhet. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Blandsprängämne typ B

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Blandsprängämne typ B

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Blandsprängämne typ B

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – Blandsprängämne typ B

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

1.5D
0331

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

1.5

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

0331

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.5D

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

617

Farlighetsnummer:

1.5D

Etiketter:

1.5

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

EX/III

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (B1000C)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P116 IBC100

Särbestämmelser för förpackning:

PP61 PP62 PP64

Bestämmelser för samemballering:

MP20

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP1 TP17 TP32

ADR-tank

Tankkod:

S2,65AN(+)

Särbestämmelser:

TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V2 V12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV2 CV3

Användning:

S1

RID-bestämmelser

UN-nummer:

0331

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.5D

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

617

Farlighetsnummer:

1.5D

Etiketter:

1.5

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P116 IBC100

Särbestämmelser för förpackning:

PP61 PP62 PP64

Bestämmelser för samemballering:

MP20

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP1 TP17 TP32

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W2 W12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW1

Hantering – Blandsprängämne typ B

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.