Hjälp

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Identitet – Formaldehyd gas

Översikt

Ämne:

Formaldehyd gas
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

 

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

(1198, 2209)
Samlingsbenämning används. Jfr fliken Transport.

CAS-nummer:

50-00-0

EG-nummer:

200-001-8

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Formaldehyde gas
Engelska Methylene oxide
Franska Aldehyde formique
Franska Formaldehyde gaz
Svenska Formaldehyd
Svenska Formaldehyd gas
Svenska Metanal
Svenska Oximetylen
Tyska Formaldehyd gas

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Fysikaliska data – Formaldehyd gas

Allmänt

Tillstånd:

Gas

Färg:

Färglös

Lukt:

Skarp; kvävande

Smältpunkt:

-92°C

Kokpunkt:

-19°C

Brännbarhetsområde:

från 7 till 73 vol-%

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

424°C

Densitet:

815 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

1 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten

Molekylformel:

HCHO

Molekylvikt:

30 g/mol

Jonisationspotential:

10,88 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 100 ppm 70 ppm 56 ppm 35 ppm 35 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 14 ppm 14 ppm 14 ppm 14 ppm 14 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,9 ppm 0,9 ppm 0,9 ppm 0,9 ppm 0,9 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 0,6 ppm 0,3 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 20 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Information för räddningstjänsten – Formaldehyd gas

Initial information

Ämnesbeskrivning:

 

Initialt riskområde:

 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Stoppa i första hand gasflödet. Måste branden släckas, använd tät vattenspray. Utströmmande oförbränd gas medför explosionsrisk. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå.

Särskilt för Formaldehyd gas :

  • Reagerar explosionsartat med oxidationsmedel.

Ämnets faroangivelser:

  • Giftigt vid förtäring.
  • Giftigt vid hudkontakt.
  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • Giftigt vid inandning.
  • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
  • Kan orsaka cancer. (...)
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarliga luftvägssymtom. Kraftig exponering ger risk för allvarliga ögonsymtom samt frätskada. För gaser som transporteras i flytande form även risk för köldskada. Vissa gaser kan medföra allmänpåverkan.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta, bröstsmärtor, andnöd. Vid höga halter risk för högt luftrörshinder och lungödem (vätska i lungorna). Lungödem kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Inhalation av luftrörsvidgande och kortison. Personer med symtom från luftvägarna till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, ev. smärta och frätskada. Flytande ämne eller utströmmande gaser kan ge risk för frät- och köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Till läkare vid frätskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, smärta. Risk för allvarlig frätskada för vissa gaser.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Vid symtom, genast till ögonläkare.

Förtäring

Osannolikt.

Förtäring

-

Sanering

Vid exponering av flytande ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad exponering av flytande ämne kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Länkade resurser – Formaldehyd gas

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Länkade dokument – Formaldehyd gas

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Miljö – Formaldehyd gas

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Cancerframkallande X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,35 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,64 g BOD / g
LC50 fisk, 96 h 6,7 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 14,7 mg/l
IC50 alger, 72 h < 0,4 mg/l
LC50 Daphnia magna, 48 h 29 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,31 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 0,6 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 270 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 100 mg/kg

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Transport – Formaldehyd gas

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 
Detta ämne har inte något eget UN-nummer. Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning. Märkning och övriga regler beror på vilken samlingsbenämning som blir aktuell i det enskilda fallet.

Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer:
1198, 2209

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Anmärkning: Formaldehyd förekommer i praktiken bara i vatten- eller metanollösning.

Hantering – Formaldehyd gas

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS06 GHS08

Kod Faroangivelse
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H331 Giftigt vid inandning.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
H350 Kan orsaka cancer. (...)

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Desinfektionsmedel.
Galvanoteknisk verksamhet.
Komponent i lim.
Komponent i skärvätskor.
Konserveringsmedel.
Textilbehandling.