Hjälp

Identitet – 1-Fluor-1,1-dikloretan

Översikt

Ämne:

1-Fluor-1,1-dikloretan
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

 

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

( )

CAS-nummer:

1717-00-6

EG-nummer:

404-080-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1-Fluoro-1,1-dichloroethane
Franska 1-Fluoro-1,1-dichloroéthane
Svenska 1-Fluor-1,1-dikloretan
Svenska Köldmedium R141b
Tyska 1-Fluor-1,1-dichlorethan

Fysikaliska data – 1-Fluor-1,1-dikloretan

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Svagt eterisk

Smältpunkt:

-103°C

Kokpunkt:

32°C

Brännbarhetsområde:

från 7,6 till 17,7 vol-%

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

550°C

Densitet:

1250 kg/m³ vid 10°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,09 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

H2C=CHCl2F

Molekylvikt:

117 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

40,1 vol-%

Ångtryck:

41 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

60 kPa vid 25°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 3000 ppm 3000 ppm 3000 ppm 3000 ppm 3000 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 1700 ppm 1700 ppm 1700 ppm 1700 ppm 1700 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig 1700 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 1-Fluor-1,1-dikloretan

Initial information

Ämnesbeskrivning:

 

Initialt riskområde:

 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå.

Särskilt för 1-Fluor-1,1-dikloretan :

  • Vid brand/upphettning bildas vätefluorid.
  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Ämnets faroangivelser:

  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för 1-Fluor-1,1-dikloretan :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).
  • Vid brand/upphettning bildas vätefluorid.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 1-Fluor-1,1-dikloretan

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 1-Fluor-1,1-dikloretan

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 1-Fluor-1,1-dikloretan

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 13,18 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,3 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h 31,2 mg/l
LC50 fisk, 96 h 20 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 31,2 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 300,7 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 2000 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 2000 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 5000 mg/kg

Transport – 1-Fluor-1,1-dikloretan

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Hantering – 1-Fluor-1,1-dikloretan

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07

Kod Faroangivelse
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Kylmedium.