Hjälp

Identitet – 2-Metyl-2,4-pentandiol

Översikt

Ämne:

2-Metyl-2,4-pentandiol
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

 

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

( )

CAS-nummer:

107-41-5

EG-nummer:

203-489-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 2,4-Dihydroxy-2-methylpentane
Engelska 2-Methyl-2,4-pentanediol
Engelska Hexylene glycol
Svenska 2-Metyl-2,4-pentandiol
Svenska Hexylenglykol

Fysikaliska data – 2-Metyl-2,4-pentandiol

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Sötaktig

Smältpunkt:

-40°C

Kokpunkt:

197°C

Brännbarhetsområde:

från 1,3 till 7,4 vol-%

Flampunkt:

93°C

Termisk tändpunkt:

306°C

Densitet:

925 kg/m³ vid 17°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,1 (Luft = 1,0)

Viskositet:

37 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Helt lösligt i vatten

Molekylformel:

(CH3)2C(OH)CH2CH(CH3)OH

Molekylvikt:

118 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

621°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,0064 vol-%

Ångtryck:

0,0065 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,0065 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 150 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 25 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 2,3 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö 25 ppm KGV
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet 50 ppm

Information för räddningstjänsten – 2-Metyl-2,4-pentandiol

Initial information

Ämnesbeskrivning:

 

Initialt riskområde:

 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå.

Ämnets faroangivelser:

  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Alkoholer verkar irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Förgiftningsrisken för alkoholer varierar. Risk för förgiftning framförallt vid förtäring, men även efter omfattande hudkontakt eller inandning. För vissa giftiga alkoholer risk för mycket allvarlig förgiftning. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) vid frågor eller behov av ytterligare information.

Särskilt för 2-Metyl-2,4-pentandiol :

  • Risk för allvarlig förgiftning. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda i ögon, näsa och hals samt hosta. Vid kraftig exponering risk för huvudvärk, illamående och yrsel. I allvarliga fall, se Förtäring.

Inandning

Frisk luft. Vid behov syrgas, andningshjälp. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Ev. till sjukhus.

Hudkontakt

Avfettande. Irritation och rodnad. Vid omfattande exponering risk för liknande symtom som vid Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola hud som blivit exponerad med vatten. Tvätta med tvål och vatten. Ev. till sjukhus.

Ögonstänk

Vid stänk risk för sveda, rodnad och ev. frätskada. Vid exponering för ångor risk för irritation.

Ögonstänk

Spola med vatten (mjuk stråle) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Sveda i mun och svalg. Berusning, illamående, magsmärta, kräkningar, huvudvärk, yrsel, lågt blodsocker. I svåra fall andnöd, blodtrycksfall, medvetslöshet och hjärtpåverkan.

Förtäring

Vid fullt medvetande: skölj ur munnen och ge dryck. Ev. till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering räcker avklädning samt avtvättning med tvål och vatten.

Vid kraftig exponering av METANOL ska dock livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 2-Metyl-2,4-pentandiol

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 2-Metyl-2,4-pentandiol

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 2-Metyl-2,4-pentandiol

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 -0,14 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,02 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 35 %
LC50 fisk, 96 h 10000 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 2800 mg/l
IC50 alger, 72 h 13803,8 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 1 h 0,31 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 8000 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 7920 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 3700 mg/kg

Transport – 2-Metyl-2,4-pentandiol

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Hantering – 2-Metyl-2,4-pentandiol

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07

Kod Faroangivelse
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Färgämne.
Kyl- och smörjmedel för metallbearbetning.
Lösningsmedel; bl.a. för kosmetika.