Hjälp

Identitet – Acetylen, löst

Översikt

Ämne:

Acetylen, löst
(vanlig acetylengas)

Skylt enligt ADR:

239
1001

Ämnesbeskrivning:

Brandfarlig gas (under tryck löst i vätska) som spontant kan leda till en häftig reaktion.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

239 (Brandfarlig gas som spontant kan leda till en häftig reaktion)

UN-nummer:

1001

 

( )

CAS-nummer:

74-86-2

EG-nummer:

200-816-9

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Acetylene, dissolved X
Engelska Ethine
Engelska Ethyne
Franska Acétylène dissous X
Franska Éthyne
Svenska Acetylen, löst X
Svenska Acetylengas
Svenska Etyn
Tyska Acethylen, gelöst X
Tyska Ethin

Fysikaliska data – Acetylen, löst

Allmänt

Tillstånd:

Gas; löst under tryck

Färg:

Färglös

Lukt:

Vitlöksliknande

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

-84°C (Sublimerar)

Brännbarhetsområde:

från 2 till 82 vol-%

Flampunkt:

-237°C

Termisk tändpunkt:

300°C

Densitet:

628 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

0,9 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (1 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

HCCH

Molekylvikt:

26 g/mol

Jonisationspotential:

11,4 eV

Kritisk temperatur:

35°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

100 vol-%

Ångtryck:

4460 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

4460 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 400000 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 230000 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 65000 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Acetylen, löst

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Brandfarlig gas (under tryck löst i vätska) som spontant kan leda till en häftig reaktion. 

Initialt riskområde:

50 m utanför utrymme med befarat gasutsläpp. Vid uppvärmning eller risk för sönderfall: 300 m varav het zon 100 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. Vid utsläpp: endast Ex-klassad kommunikation och belysning. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. 

Släckmedel:

Stoppa i första hand gasflödet. Måste branden släckas, använd tät vattenspray. Utströmmande oförbränd gas medför explosionsrisk. 

Övrigt:

I MSB RIB Bibliotek finns ett särskilt Insatskort för acetylengasflaskor.

Riskfaktorer – Acetylen i gasflaska

För gasens hälsoaspekter, se fliken Akutvård.

Acetylen är brandfarligt, och kan bilda explosiva blandningar med luft. Gasläckage antänds mycket lätt. Riskområdet blir större än det område som identifieras med en explosimeter, på grund av bl.a. tryckvåg, splitter och värmepåverkan vid en eventuell antändning. Tänk också på att en explosimeter kalibrerad för metan visar ett för litet värde vid mätning av acetylen.

Flaskan saknar säkerhetsventil, sprängbleck och smältbleck.

En acetylengasflaska som utsätts för flammor exploderar efter 5–12 minuters flampåverkan. Redan efter 3 minuters flampåverkan är det för sent för att kyla: då kan kylning orsaka explosion (på grund av att metallskalet krymper).

Om acetylengasflaskan blir utsatt för en temperatur över 300 °C startar ett sönderfall, med tryck och värmestegring som följd. Detta kan leda till att flaskan exploderar. Risken ökar om flaskan läcker gas (t.ex. genom ventilen).

Ifall flaskan saknar bakslagsskydd kan sönderfallet även startas av ett så kallat genomgående bakslag, att sönderfall eller flamfront vandrar in i flaskan.

Slag mot flaskan, som när en gasflaska faller från en lastbil, kan dock inte starta sönderfallsreaktionen. (Däremot kan flaskventilen skadas, med läckage som följd.)

Hydraulisk sprängning kan uppstå om hela flaskan genomgående är uppvärmd till 65 °C.

Särskilt för Acetylen, löst :

  • Reagerar med vissa halogener.
  • Reagerar med vissa metaller.
  • Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.
  • Bildar explosiva blandningar med vissa tungmetaller eller deras salter.

Ämnets faroangivelser:

  • Extremt brandfarlig gas.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Enstaka flaska, flera flaskor, flaskpaket?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
kompetens från kemi­industrin (AGA) eller från MSB.

Brand
Läckage, ej brand

Hantera brandutsatta gasflaskor

Flampåverkade gasflaskor måste kylas inom 3 min, annars innebär vattenbegjutning ökad risk för explosion. Vid längre flampåverkan måste all verksamhet (utan splitterskydd) i heta zonen avbrytas.

Beskjutning kan vara ett alternativ om sådan förmåga finns.

Noggrannare information ges i Insatskort för acetylen­gasflaskor.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Bekämpa branden

Om det kan ske utan risk för egen personal, bekämpa omgivande brand.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Täta eventuellt läckage

Kan läckaget inte stoppas, flytta om möjligt behållaren utomhus, och låt den läcka under kontrollerade former.

Ta hand om eventuellt utsläpp

En flaska som varit upphettad är att anse som farlig under 24 timmar. En upphettad flaska kan oskadliggöras genom beskjutning.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Sanera personal och utrustning

Tag av kläder som har förorenats och vädra dem.

Meddela berörda myndigheter

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Gasen kan genom att tränga undan luftens syre orsaka kvävning. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas.

Särskilt för Acetylen, löst :

  • Beakta risken för föroreningar i gasen. Vid allmänsymtom ska drabbad till sjukhus. Se även fliken Akutvård för ämnet Fosfin.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Vid kraftig exponering: Yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående, andnöd och medvetande­påverkan. Medvetslöshet. Köldskada.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Personer med ihållande medvetandepåverkan till sjukhus.

Hudkontakt

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Hudkontakt

Till läkare vid köldskada.

Ögonstänk

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Ögonstänk

Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Förtäring av flytande ämne medför risk för köldskada samt skador p.g.a. att vätskan snabbt expanderar till stor volym gas.

Förtäring

Till sjukhus.

Sanering

Ej nödvändig.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Acetylen, löst

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Acetylen, löst

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Acetylen, löst

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,32 enhetslös
LC50 fisk, 96 h < 400 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 669,89 mg/l
IC50 alger, 72 h 380,19 mg/l

Transport – Acetylen, löst

(vanlig acetylengas)

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

239
1001

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.1 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1001

Klass:

2

Klassificeringskod:

4F

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

662

Farlighetsnummer:

239

Etiketter:

2.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (B/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

PxBN(M)

Särbestämmelser:

TU17 TA4 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10 CV36

Användning:

S2

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1001

Klass:

2

Klassificeringskod:

4F

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

662

Farlighetsnummer:

239

Etiketter:

2.1, (13)

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE2

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

PxBN(M)

Särbestämmelser:

TU17 TU38 TE22 TA4 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10 CW36

Hantering – Acetylen, löst

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS04

Kod Faroangivelse
H220 Extremt brandfarlig gas.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Svetsgas.
Kemiska synteser.
Absorberande.